Galeria

<<< [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] >>> ... z 50

06. grudnia, odwiedzi?? nasz? szko??? od dawna niecierpliwie oczekiwany go??? z worami wype??nionymi po brzegi prezentami. Z powodu braku ??niegu zamieni?? on zaprz?g z sa?? na wóz zaprz???ony w konia. Przywitali??my Miko??aja weso??? ??wi?teczn? piosenk?. Wszystkie dzieci otrzyma??y z r?k ...
Album dodany: 04 Styczeń 2012
I miejsce i awans do rozgrywek na szczeblu Powiatu wywalczy??y: dru??yna ch??opców oraz dru??yna dziewcz?t ze Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym w dru??ynowym tenisie sto??owym w Terespolu 15.12.2011r. Zwyci?skie dru??yny kategorii kl. IV i m??odsi to: Natalia Pyndryk i Oliwia Pyndryk, Filip Koryci??ski ...
Album dodany: 16 Grudzień 2011
II Miko??ajkowy Turniej Warcabowy     Warcaby to wspania??a gra towarzyska, budz?ca wiele emocji, rozwijaj?ca wyobra??ni?, dlatego 05.12.2011 r. w Szkole Podstawowej w Dobryniu Du??ym odby?? si? II Miko??ajkowy Turniej Warcabowy, maj?cy na celu wy??onienie „Mistrzów gry w warcaby” w dwóch kategoriach wiekowych: ...
Album dodany: 15 Grudzień 2011
Uczniowie z naszej szko??y wzi?li udzia?? w warsztatach pszczelarskich w O??rodku Szkoleniowo - Wystawienniczym Doradztwa Rolniczego w Grabanowie. Pracownicy o??rodka zapoznali nas z histori? pszczelarstwa od zarania dziejów do wspó??czesnych czasów.Mogli??my z bliska przyjrze? si? budowie ula, obejrze? z bliska ...
Album dodany: 07 Grudzień 2011
Czy to jutro, czy to dzi?? wszystkim jest potrzebny mi??! - pod tym has??em najm??odsi uczniowie Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym wraz ze swoimi rodzicami ??wi?towali 25 listopada ??wiatowy Dzie?? Pluszowego Misia. Dzieci z oddzia??u przedszkolnego przynios??y tego dnia swoje ukochane ...
Album dodany: 05 Grudzień 2011
27 pa??dziernika ju?? po raz szósty w naszej szkole uroczy??cie obchodzili??my ??wiatowy Dzie?? Drzewa.  Z tej okazji uczniowie klas II- IV przygotowali skecz ekologiczny pod tytu??em „S?dzia Andrzej Marek Wesoli??ski kontra ??mieci”. Cz???? artystyczna mia??a za zadanie wy??mia? niew??a??ciwe postawy cz??owieka ...
Album dodany: 30 Listopad 2011
Z okazji 93. rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg??o??ci w szkole, 10 listopada odby?? si? uroczysty apel. By??o to wyj?tkowe spotkanie z histori?, monta?? przygotowany przez uczniów na pewno na d??ugo pozostanie w pami?ci uczestników. Za?? 11 listopada, delegacja naszych uczniów ...
Album dodany: 30 Listopad 2011
Zawody tenisa sto??owego indywidualnie na szczeblu Rejonu rozegrano w Parczewie  08.11.2011r. Natalia Pyndryk, uczennica klasy IV Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym, rywalizowa??a z czternastoma innymi zawodniczkami z pi?ciu powiatów. Po kilku rozegranych partiach, uplasowa??a si? na III m-cu, awansuj?c do kolejnych rozgrywek ...
Album dodany: 18 Listopad 2011
W zwi?zku z organizowanym rokrocznie "Dniem Papieskim" w Polsce, Szko??a Podstawowa w Kijowcu odpowiedzia??a na apel fundacji organizuj?cej Dzie?? Papieski. W naszej szkole po???czony by?? on ze sprzeda??? kremówek i innych ciast w "Cukierence Wadowickiej". Zebrane pieni?dze przes??ano na konto ...
Album dodany: 26 Październik 2011
Zawody tenisa sto??owego na szczeblu mi?dzygminnym odby??y si? w Terespolu dn. 20.10.2011r. Trójka uczniów ze SP w DD uczestniczy??a w tych zawodach, zajmuj?c miejsca na podium w swoich kategoriach. I m-ce Natalia Pyndryk II m-ce Oliwia Pyndryk II m-ce Filip Koryci??ski Osi?gni?te sukcesy zapewni??y uczniom ...
Album dodany: 25 Październik 2011
Dnia 18.10.2011r. w S.P. w Dobryniu D. odby??y si? indywidualne rozgrywki tenisa sto??owego w kategorii dziewcz?t i ch??opców klas V –VI oraz klas IV i m??odszych na szczeblu gminnym. Do rywalizacji przyst?pili uczniowie i uczennice ze wszystkich szkó?? podstawowych w gminie ...
Album dodany: 25 Październik 2011
Dn. 06.10.2011 r. na obiekcie sportowym w Dobryniu Du??ym zorganizowano, przy wspó??pracy ze Stowarzyszeniem i Rad? Rodziców, ??wi?to Pieczonego Ziemniaka dla klas 0 - 2. Dzieci mog??y spróbowa? swoich si?? przy wykonywaniu potaw z ziemniaka. Po degustacji potraw, uczestniczy??y w rozgrywkach ...
Album dodany: 21 Październik 2011
5.10.2011 r. we wspó??pracy z Rad? Rodziców oraz Stowarzyszeniem na Rzecz rozwoju Wsi zorganizowali??my w formie warsztatowej Dzie?? Pieczonego Ziemniaka. Na pocz?tek, wys??uchali??my ciekawej pogadanki na temat historii ziemniaka. Potem pojechali??my gimbusem na obiekt sportowy, gdzie wspólnie z rodzicami, uczniowie przygotowywali ...
Album dodany: 06 Październik 2011
„Sprz?tanie ??wiata” to akcja, która ma pomóc w wyrobieniu postaw i zachowa??, które w przysz??o??ci powinny sta? si? stylem ??ycia. Nasza szko??a, jak co roku, przy???czy??a si? do ogólnopolskiej akcji przez posprz?tanie terenu szko??y, obszarów przyszkolnych oraz terenu wokó?? g??ównej ...
Album dodany: 06 Październik 2011
Dnia 28.09.2011r., ju?? po raz XXI odby??y si? Biegi Uliczne w Terespolu.    Nasz? szko??? reprezentowa??o 9-ciu uczniów z klas II-VI.   Uroczysto??? rozpocz?to od wci?gni?cia flagi na maszt i zapalenia znicza olimpijskiego. Nast?pnie powitano przyby??ych uczestników biegów, ich opiekunów i go??ci. Zawodnicy ...
Album dodany: 30 Wrzesień 2011
Dnia 08.09.2011r. na boisku Orlika w Wólce Dobry??skiej odby?? si? II Turniej o Puchar Premiera Donalda Tuska. Do rozgrywek przyst?pi??y dru??yny we wszystkich szkó?? podstawowych w gminie Zalesie. Dru??una dziewcz?t S.P. w Dobryniu Du??ym zaj???a I miejsce, zapewniaj?c tym samym awans do ...
Album dodany: 15 Wrzesień 2011
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 139797
Projekt i wykonanie: Orange Computers