Galeria

<<< [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] >>> ... z 50

   Tradycj? sta??o uczestnictwo delegacji ze szko??y w Dobryniu Du??ym w corocznych obchodach ??wi?ta Niepodleg??o??ci w Malowej Górze.W tym roku s??oneczna pogoda przyci?gn???a tu do??? liczn? grup? mieszka??ców gminy Zalesie. W po??udnie rozpocz???a si? msz? ??wi?t?, uroczysto??? z okazji 94. ...
Album dodany: 13 Listopad 2012
25 pa??dziernika ju?? po raz kolejny w naszej szkole uroczy??cie obchodzili??my ??wiatowy Dzie?? Drzewa.  Z tej okazji uczniowie klas II- III przygotowali cz???? artystyczn?, która mia??a za zadanie przypomnie? dzieciom w??a??ciwe postawy ekologiczne oraz potrzeb? dbania o ??rodowisko. Celem akademii by??o ...
Album dodany: 05 Listopad 2012
Dnia 19.10.2012r. w Szkole Podstawowej w Dobryniu Du??ym rozegrano indywidualny turniej tenisa sto??owego na szczeblu gminnym. Na zawody przybyli reprezentanci wszystkich szkó?? w gminie Zalesie. Zawody rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych,  z podzia??em na ch??opców i dziewcz?ta. Mecze odbywa??y si? ...
Album dodany: 26 Październik 2012
W pa??dzierniku uczniowie i nauczyciele w ca??ej Polsce ??wi?tuj? wspólnie Dzie?? Edukacji Narodowej. Dla spo??eczno??ci Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym ten dzie?? by?? wyj?tkowy. Go??ci??a ona wielu szacownych go??ci, pana wójta Jana Sikor?,  proboszcza parafii w Malowej Górze ks. Zbigniewa ...
Album dodany: 26 Październik 2012
W dniu 5 pa??dziernika 2012 r. odby??o si? ??lubowanie klasy pierwszej. Uczniowie klasy zostali uroczy??cie w???czeni do spo??eczno??ci szkolnej Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym. Pani Dyrektor dokona??a uroczystego pasowania na ucznia. Jednak zanim to si? sta??o, uczniowie wykazali si? umiej?tno??ciami ...
Album dodany: 26 Październik 2012
Dnia 18 wrze??nia 2012 r. uczniowie Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym uczestniczyli w corocznej akcji „Sprz?tanie ??wiata”. Grupa uczniów klas 0-II wraz z wychowawcami i rodzicami ch?tnie porz?dkowa??a tereny le??ne miejscowo??ci Dobry??  Du??y. Uczniowie klas III-VI sprz?tali g??ówn? drog? Dobrynia ...
Album dodany: 26 Październik 2012
Album dodany: 22 Wrzesień 2012
       W dniu 26.04.2012r. w naszej szkole obchodzili??my Dzie?? Ziemi. Z tej okazji uczniowie klas IV-V zaprezentowali inscenizacj? pt. ,,Eko-kapturek”, które zwróci??o uwag? na takie problemy jak za??miecanie oraz z??e zachowanie w lesie. Jednocze??nie dzieci dowiedzia??y si? jak post?powa? zgodnie ...
Album dodany: 25 Maj 2012
19 stycznia 2012r. w Szkole Podstawowej w Dobryniu Du??ym odby??o si? uroczyste rozstrzygni?cie plastycznego konkursu gminnego „Anio?? Marzyciel”. Z tej okazji dzieci z klas IV-V przygotowa??y krótki monta?? s??owno- muzyczny. Obecne by??y zaproszone dzieci- autorzy prac wraz z opiekunami ze ...
Album dodany: 06 Marzec 2012
    Mimo ma??o sprzyjaj?cej aury podczas ferii zimowych dzieci klas 0-III naszej szko??y uczestniczy??y w zaj?ciach kulinarnych zorganizowanych przez p. Mart? Korneluk i Justyn? Nied??wiedzk?. Uczestnicy zaj?? przygotowywali samodzielnie sa??atk? wielowarzywn? oraz deser- babeczki z budyniem z owocami i bakaliami. ...
Album dodany: 16 Luty 2012
     Dnia 31.01.2012r. rozegrano „Feryjny Turniej Tenisa Sto??owego o Nagrod? Dyrektora Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym” w dwóch kategoriach wiekowych. Klasyfikacja przedstawia si? nast?puj?co: Klasy 0 – III I m-ce Mateusz Pyndryk II m-ce Kacper Pyndryk III m-ce Dominik Pilipczuk Wyró??nienie Monika Wawryniuk   Klasy IV – VI I ...
Album dodany: 31 Styczeń 2012
21 stycznia by?? dniem wyj?tkowym dla uczniów ze Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym. W tym dniu odby??a si?  „Choinka szkolna". Program tegorocznej imprezy by?? bardzo zró??nicowany i bogaty. Organizatorzy imprezy zadbali o dobre humory zapewniaj?c wiele atrakcji. O godz. 14.00 udekorowana ...
Album dodany: 27 Styczeń 2012
Dnia 20.12.2011r. w Szkole Podstawowej w Dobryniu Du??ym odby??o si? tradycyjne ??rodowiskowe spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyli przedstawiciele w??adz gminy, zaproszeni go??cie, kadra i uczniowie wraz z rodzicami.Spotkanie rozpocz???o przemówienie pani dyrektor Jolanty Jó??wik. Po obejrzeniu cz???ci artystycznej ...
Album dodany: 05 Styczeń 2012
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 139797
Projekt i wykonanie: Orange Computers