Sakramenty

Chrzest

Rodzice chrzestni winni s? wzi?? z parafii za??wiadczenie o tym, ??e s? wierz?cy i praktykuj?cy.
Paramenty potrzebne do chrztu ??wi?tego:

  • ??wieca i bia??a szata, dla ma??ego dziecka kawa??ek bia??ego materia??u,
  • dla cz??owieka doros??ego bia??y strój

Bierzmowanie

  • przygotowanie 2-letnie w parafii,
  • bierzmowanie odbywa si? co 3 lata w parafii w Malowej Górze,
  • Ostanie bierzmowanie odby??o si? w 2010 roku

Ma????e??stwo

  • narzeczeni zg??aszaj? si? co najmniej 3 miesi?ce przed ??lubem w parafii narzeczonej wed??ug starej tradycji cho? jest mo??liwo??? zg??oszenia si? w parafii narzeczonego,
  • narzeczony winien pobra? metryk? chrztu ze swojej parafii, jednak nie wcze??niej ni?? 6 miesi?cy przed ??lubem (Uwaga!!! Metryka chrztu wa??na jest tylko przez 6 miesi?cy od daty jej wystawienia),
  • narzeczeni winni odby? miesi?czny kurs bezpo??redni przygotowuj?cy do do ma????e??stwa w poradi rodzinnej w Terespolu. Pierwsze spotkanie odbywa si? w 2 i 4 niedziel? miesi?ca o godzinie 9:00,
  • informacja dla zwi?zków konkordatowych: narzeczeni winni pobra? za??wiadczenie z Urz?du Stanu Cywilnego narzeczonej lub narzeczonego na 1 miesi?c przed ??lubem,
  • Narzeczenie powinni mie? ze sob? wazny dokument to??samo??ci zg??aszaj?c si? do parafii

 

 

Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 139797
Projekt i wykonanie: Orange Computers