Historia

KO?CZYN

Kaplica cmentarna, filialna pw. ??w. Anny w Ko??czynie nale??y do parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Przemienienia Pa??skiego w Malowej Górze. Wybudowana zosta??a oko??o roku 1850 w stylu klasycystycznym.

W 1875 r. od katolików przej?li j? prawos??awni. Na ??ono ko??cio??a rzym.-kat. trafi??a z powrotem po 45 latach. O zawi??ej historii kaplicy ??wiadczy? mo??e chocia??by przerobiony krzy?? z prawos??awnego na katolicki, który zachowa?? si? jeszcze na ??wi?tyni.

W 1971 r. ksi?dz biskup Jan Mazur ordynariusz diecezji siedleckiej po??wieci?? w kaplicy stacje Drogi Krzy??owej przywiezionej z Niepokalanowa. W listopadzie tego?? roku dzi?ki ogromnemu zaanga??owaniu mieszka??ców Olszyna, Ko??czyna i Koloni Ko??czyn kaplica zosta??a powi?kszona o 5 metrów. W kronice parafialnej zapisano: Materia?? przygotowywano kilka tygodni, ??ciany zbite, belki i krokwie zaciosane. Jednego dnia gromada ludzi stan???a do roboty. Jedni odci?li szczyt (??cian? szczytow? razem z krucht?) i odci?gn?li 5 metrów. Inni zwozili gotowe elementy, dopasowywali, budowali dach, obijali ??ciany, sufit, zmontowali pod??og?. Cztery dni pracy od ??witu do nocy przy mrozie i szalej?cej zamieci. Nikt nie ust?pi?? przed zako??czeniem robót, chocia?? wielu potem odchorowa??o. Pracowa?? Olszyn, pomaga?? Ko??czyn, ale z wszystkich najwi?kszy wk??ad, i materia??ów i pracy w??o??yli Antoni Bazyluk, Antoni Kozak i Jan Romaniuk. Mia?? te?? w tym swój udzia?? ksi?dz Bogdan Cabaj, jako machina movens. Tym ludziom zawdzi?czamy, ??e kaplica nie zmieni??a wygl?du. Nic nie straci??a z surowego pi?kna zabytku, a jednocze??nie pomie??ci??a wszystkich ucz?szczaj?cych na Msze ??wi?te niedzielne. Wygodniej i bardziej zdrowo sta? pod dachem, zim? w nagrzanej kaplicy, ni?? pod go??ym niebem. W styczniu nast?pnego roku pomalowano ??ciany i sufit kaplicy.

W 1973 r. prezbiterium ??wi?tyni ozdobi??a pi?kna figura Chrystusa na Krzy??u wielko??ci naturalnej, któr? wykona??a i ofiarowa??a w darze artystka plastyk, zamieszka??a w ?odzi, a pochodz?ca z Koloni Dobry?? - Teresa Rachwalska. W tym samym roku pokryto równie?? gontem dostawion? cz???? kaplicy. Najwi?cej zaanga??owania w t? prac? w??o??y?? Pan Julian Paszko z Ko??czyna, który w trakcie prac straci?? dwa palce u lewej r?ki.

W roku 1980 usuni?to górny pu??ap i wykonano w kaplicy deskow? pod??og? pod krokiew a tak??e wewn?trzne szalowanie.

Natomiast pod koniec lat osiemdziesi?tych dzi?ki staraniom ówczesnego proboszcza z Malowej Góry ks. Kazimierza Wróblewskiego zosta??a ona gruntownie wyremontowana.

Materia??em konstrukcyjnym kaplicy jest podmurówka ceglana, zrynkowana. ??ciany kaplicy s? drewniane, z bali sosnowych (konstrukcja zr?bowa, szalowana). Pod??oga w ko??ciele jest drewniana (deski na legarach), stopy belkowe s? podbite pod krokiew. Dach ??wi?tyni pokryty jest ocynkowan? blach?. Drzwi filungowe. Stolarka drzwiowa i okienna drewniana, futrynowa. Nawa g??ówna kaplicy cmentarnej po???czona jest z prezbiterium.

Ostatni remont budynku przeprowadzono w 2009 r., dzi?ki sk??adkom i pracy miejscowej spo??eczno??ci Olszyna, Ko??czyna i Koloni Ko??czyn uda??o si? odnowi? dach oraz wymieni? stare i zniszczone ogrodzenie.

W kaplicy znajduje si? tak??e stary obraz przedstawiaj?cy ??w. Ann?, który nosi ??lady po kulach. Wed??ug miejscowej spo??eczno??ci zosta?? on zniszczony w czasie II wojny ??wiatowej.

Kaplica ??w. Anny jest po??o??ona na uboczu wsi, na nie wielkim cmentarzu, poro??ni?tym drzewami. W??ród wielu pi?knych drzew ro??nie a?? trzy, które uznane zosta??y za pomniki przyrody. S? to zachwycaj?ce swym pi?knem sosny pospolite i d?b szypu??kowy. W s?siedztwie kaplicy w 2006 roku posadzono tak??e d?b upami?tniaj?cy osob? Jana Paw??a II. Ko??o kaplicy znajduje si? równie?? pomnik z granitu, w którym spoczywa dwudziestoletni ??o??nierz 66 pu??ku piechoty Wojska Polskiego Józefa Doro??y??skiego, który poleg?? w walce o niepodleg??o??? w 1920 roku.

W latach siedemdziesi?tych XX w., dzi?ki ks. Kazimierzowi Wróblewskiemu w kaplicy ??w. Anny rozpocz?to systematyczne, cotygodniowe odprawianie niedzielnej Eucharystii. Wcze??niej Msza ??wi?ta sprawowana by??a jedynie raz do roku z racji odpustu przypadaj?cego na 26 lipca. Odpust ??w. Anny w Ko??czynie od lat gromadzi?? rzesze wiernych nie tylko z parafii Malowa Góra, ale tak??e z o??ciennych.

 

W??a??cicielem obiektu jest Parafia Rzymsko - Katolicka w Malowej Górze.

Kaplica zosta??a wpisana do rejestru zabytków pod nr A/16.

Eucharystia w kaplicy celebrowana jest co niedziel? o godz. 7.45.

Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 139208
Projekt i wykonanie: Orange Computers