Galeria

<<< [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ]  ... z 45

Album dodany: 31 Sierpień 2010
Album dodany: 29 Sierpień 2010
Album dodany: 28 Sierpień 2010
Apel w szkole w Dobryniu Du??ym  po??wi?cony pomordowanym w Katyniu.
Album dodany: 26 Sierpień 2010
Zapraszamy do zapoznania si? z fotorelacj? z 100 rocznicy konsekracji naszego ko??cio??a.
Album dodany: 26 Sierpień 2010
Album dodany: 26 Sierpień 2010
Kaplica w Dobryniu Du??ym Kaplica w Kijowcu Kaplica w Ko??czynie
Album dodany: 25 Sierpień 2010
Cmentarz parafialny ze spor? liczb? ziemia??skich nagrobków z XIX w. i pocz?tku XX w. Góruje nad nimi drewniana kaplica. Jej kszta??t zdradza pierwotn? funkcj? - dzwonnicy. Sta??a niegdy?? przy drewnianym ko??ciele, który sp??on??? w 1897 r. Wówczas ...
Album dodany: 11 Sierpień 2010
Okaza??? neogotyck? ??wi?tyni? parafialn? p.w. Przemienienia Pa??skiego wzniesiono wg projektu Józefa Piusa Dzieko??skiego w latach 1906-09. Niemal w tym samym czasie powstawa?? ko??ció?? w odleg??ym o kilkadziesi?t kilometrów Konstantynowie, a w ca??ej Polsce kilkadziesi?t podobnych neogotyckich ...
Album dodany: 06 Sierpień 2010
W herbie Malowej Góry zaprojektowanym przez lokalnego twórc?, znajduj? si? trzy elementy: dominuj?ca nad wsi? góra, rzeka Krzna, która p??ynie pomi?dzy ???kami i sylwetka ko??cio??a z czerwonej ceg??y. I to w zasadzie pe??na charakterystyka tej wioski pi?knie ...
Album dodany: 04 Sierpień 2010
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 129543
Projekt i wykonanie: Orange Computers