Galeria

<<< [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] >>> ... z 50

W maju odby?? si? powiatowy konkurs literacki „List do Jana Paw??a II, mojego przyjaciela w niebie” organizowany przez Publiczne Gimnazjum w Rossoszu, Bialski Oddzia?? Towarzystwa Kultury Teatralnej w Bia??ej Podlaskiej, Gminny O??rodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Rossoszu, w ...
Album dodany: 04 Czerwiec 2013
Tradycj? Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym sta?? si? turniej tenisa sto??owego organizowany dla dzieci i m??odzie??y w czasie ferii zimowych, dlatego te?? 11 lutego 2013r. rozegrano taki Turniej. Rywalizowano w dwóch kategoriach: dziewcz?t i ch??opców o „Nagrod? Dyrektora Szko??y Podstawowej ...
Album dodany: 04 Czerwiec 2013
Zawody odby??y 28 maja 2013r. w Zahorowie. Przeprowadzono je z podzia??em na ch??opców i dziewcz?ta oraz na wiek (klasy I-II, III-IV, V-VI). Dziesi?cioro uczniów ze Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym wzi???o udzia?? w tych zawodach. Najlepszy wynik osi?gn???a uczennica klasy II Izabela ...
Album dodany: 29 Maj 2013
26. maja 2013 r. odby??o si? IX ??wi?to Rodziny. Jest to impreza, która na trwa??e wpisa??a si? w tradycj? naszej szko??y. Zosta??a ona zorganizowana przy wspó??pracy Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Miejscowo??ci Dobry?? Du??y oraz Gminnym ...
Album dodany: 27 Maj 2013
Dnia 24.04.2013 r. w naszej szkole odby??y si? tradycyjne obchody „Dnia Ziemi”. Na pocz?tek, mogli??my obejrze? cz???? artystyczn? pt. „Le??ne spotkanie” w wykonaniu ucz. kl. II i III ucz?szczaj?cych na zaj?cia kó??ka przyrodniczego ”Ma??y Przyrodnik”. Potem wyst?pi??y starsze dzieci, z kl. ...
Album dodany: 11 Maj 2013
30 kwietnia 2013 r. uczniowie klas V i VI w krótkim przedstawieniu kukie??kowym, w którym dzieci rozmawia??y z duchem historii, zapoznali uczniów naszej szko??y z wydarzeniami XVIII wieku. Duch historii opowiedzia?? o tym, jakie znaczenie dla Polski mia??o uchwalenie Konstytucji ...
Album dodany: 01 Maj 2013
Dnia 30 kwietnia 2013 r. w naszej szkole po raz pierwszy odby??y si? powszechne wybory na Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia. Kandydowa??y dwie nauczycielki: mgr Barbara Taruc i mgr Agnieszka Trwoga. Uczniowie klas I -VI, po podpisaniu listy obecno??ci na wyborach, otrzymywali ...
Album dodany: 01 Maj 2013
Zabawa,nauka, gry edukacyjne i spektakl teatralny - wszystko to cieszy??o naszych uczniów klas m??odszych w dniu 18 kwietnia 2013 r. Z ogromnym zainteresowaniem ogl?dali??my spektakl Cztery ??apy i aktywnie brali??my udzia?? w zaj?ciach w Multicentrum w Bia??ej Podlaskiej. Dzieci podejmowa??y ...
Album dodany: 23 Kwiecień 2013
Po raz kolejny go??cili??my w murach naszej szko??y na dniu otwartym, dzieci wraz z rodzicami. Na wszystkich go??ci czeka??y liczne niespodzianki. Po powitaniu przez pani? dyrektor Jolant? Jó??wik, wszyscy otrzymali ulotki informuj?ce o ofercie edukacyjnej naszej placówki. Najm??odsi bawili si? wspólnie ...
Album dodany: 23 Kwiecień 2013
Dru??yna dziewcz?t ze Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym zaj???a I  miejsce w gminnych rozgrywkach mini pi??ki r?cznej  dziewcz?t, które odby??y si? 20 marca 2013r. w Zespole Szkó?? w Zalesiu. Zapewni??y sobie tym samym awans do kolejnego etapu tj. mi?dzygminnego ...
Album dodany: 16 Kwiecień 2013
Pierwszy dzie?? wiosny przywitali??my krótkim wst?pem w wykonaniu klas I-III. Pó??niej nast?pi??a cz???? konkursowa, w której uczniowie prezentowali przed komisj? konkursow? swoje talenty wokalne, taneczne, kulinarne i inne.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki, a zwyci?zcy atrakcyjne nagrody. Na ...
Album dodany: 10 Kwiecień 2013
21 marca 2013 roku w Szkole Podstawowej w Dobryniu  Du??ym sze???dziesi?ciu trzech uczniów wzi???o udzia?? w projekcie Internetowy Teatr TVP dla szkó?? i obejrza??o transmisj? spektaklu „Pinokio”. Dla wi?kszo??ci dzieci by??o to pierwsze zetkni?cie si? z widowiskiem teatralnym, dlatego wywar??o ...
Album dodany: 10 Kwiecień 2013
Grudzie?? 2012 r. obfitowa?? w naszej szkole w ciekawe wydarzenia. Oprócz wizyty ??w. Miko??aja z workami wype??nionymi prezentami rozegrany zosta?? miko??ajkowy turniej warcabowy, zorganizowano  tradycyjn? wigili? ??rodowiskow?oraz konkurs na kartk? bo??onarodzeniow?. W konkursie wzi?li udzia?? uczniowie z klas 0 - VI. Konkurs ...
Album dodany: 21 Styczeń 2013
Dnia 19.12.2012r. w Szkole Podstawowej w Dobryniu Du??ym rozegrano dru??ynowy turniej tenisa sto??owego na szczeblu gminnym. Dru??yn? stanowi??o dwoje zawodników z danej szko??y. Zawody przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych,  z podzia??em na ch??opców i dziewcz?ta. Mecze odbywa??y si? systemem pucharowym do ...
Album dodany: 15 Styczeń 2013
   Tradycj? sta??o uczestnictwo delegacji ze szko??y w Dobryniu Du??ym w corocznych obchodach ??wi?ta Niepodleg??o??ci w Malowej Górze.W tym roku s??oneczna pogoda przyci?gn???a tu do??? liczn? grup? mieszka??ców gminy Zalesie. W po??udnie rozpocz???a si? msz? ??wi?t?, uroczysto??? z okazji 94. ...
Album dodany: 13 Listopad 2012
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 139208
Projekt i wykonanie: Orange Computers