Galeria

<<< [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] >>> ... z 50

18 lutego 2014r. w Kocudzy rozegrano fina?? wojewódzki Igrzysk w dru??ynowym tenisie sto??owym. Dru??yna dziewcz?t z Dobrynia Du??ego w sk??adzie: Natalia Pyndryk i Oliwia Pyndryk w kategorii klas V – VI po bardzo wyrównanych meczach uplasowa??a si? na  ...
Album dodany: 23 Luty 2014
Realizuj?c zadanie z obszaru 1 Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „?wiczy? ka??dy mo??e” organizowanej w ramach Roku Szko??y w Ruchu,  dnia 17.02.2014 r. w Szkole Podstawowej w Dobryniu Du??ym odby??a si? lekcja wychowania fizycznego w klasie III. Tematem by??o „Kszta??towanie ...
Album dodany: 23 Luty 2014
Dru??yna ch??opców z Dobrynia Du??ego w sk??adzie o??mioosobowym awansowa??a do etapu Powiatowego w "trójkach siatkarskich", który rozegrano w Zespole Szkó?? Nr 3 w Mi?dzyrzecu Podlaskim 13 lutego 2014r. Ch??opcy po dzielnej walce uplasowali si? na IV miejscu ulegaj?c dru??ynie ...
Album dodany: 23 Luty 2014
Eliminacje rejonowe w dru??ynowym tenisie sto??owym rozegrano w Zespole Szkó?? w Borkach 12.02.2014r. Dwie dru??yny dziewcz?t z Dobrynia Du??ego uczestniczy??y w w/w zawodach. Po bardzo wyrównanych  pojedynkach  II m-ce wywalczy??y  Natalia Pyndryk  i Oliwia Pyndryk w kategorii dziewcz?t ...
Album dodany: 23 Luty 2014
Dru??yna ch??opców z Dobrynia Du??ego w sk??adzie: Timur Pawluczik, Kacper Pyndryk, Mateusz Pyndryk, Krzysztof  Biegaj??o, Kajetan Taruc, Karol Cydejko, B??a??ej Bielawski i Konrad Wolski po zwyci?stwie w gminnych rozgrywkach awansowa??a do etapu mi?dzygminnego, który rozegrano w Kodniu 11 lutego ...
Album dodany: 23 Luty 2014
Dru??ynowy tenis sto??owy na szczeblu Powiatu rozegrano 04.02.2014r. w Sworach. W zawodach uczestniczy??y dwie dru??yny dziewcz?t z Dobrynia Du??ego i obie awansowa??y do Rejonu, zajmuj?c drugie miejsca w swoich kategoriach wiekowych, mianowicie: w kategorii dziewcz?t klasy V – VI II ...
Album dodany: 23 Luty 2014
Uczniowie naszej szko??y wzi?li udzia?? w I Przegl?dzie Kol?d i Pastora??ek, który odby?? si? dn. 02.02.2014 r. w sali konferencyjnej Urz?du Gminy Terespol. Soli??ci oceniani byli w kategoriach: I kategoria: klasy I - III, II kategoria: klasy IV - VI, III kategoria: gimnazjum, IV ...
Album dodany: 02 Luty 2014
Tegoroczne ferie zimowe w Szkole Podstawowej w Dobryniu Du??ym rozpocz?to bardzo aktywnie, bowiem ju?? pierwszego dnia ferii przeprowadzono Rodzinny Turniej Tenisa Sto??owego. Celem turnieju by??o aktywne sp?dzanie czasu wolnego w gronie rodziny oraz popularyzacja gry w tenisa sto??owego. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju ...
Album dodany: 26 Styczeń 2014
Dwoje uczniów z naszej szko??y zosta??o nagrodzonych w ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zapobiegajmy Po??arom” na etapie powiatowym. Konkurs ten ma na celu zainteresowanie dzieci, m??odzie??y i twórców nieprofesjonalnych ochron? przeciwpo??arow?, tradycj? i ??yciem stra??ackich ??rodowisk oraz rozwój uzdolnie?? plastycznych. W kategorii klas I ...
Album dodany: 17 Styczeń 2014
20. grudnia 2013 r. dzieci z Oddzia??u Przedszkolnego naszej szko??y wyst?pi??y przed swoimi Rodzicami i Pani? Dyrektor  inscenizuj?c „Jase??ka”, czyli histori? narodzenia Pana Jezusa. Dla wielu z nich by?? to debiut teatralny, wi?c bardzo prze??ywa??y swój wyst?p. Jednak mali aktorzy ...
Album dodany: 22 Grudzień 2013
Dn. 19. grudnia 2013 r. ju?? po raz dziesi?ty odby??a si? Wigilia szkolna w Dobryniu Du??ym. Uroczysto??? rozpocz???a cz???? artystyczna w wykonaniu uczniów klas II-VI, która dostarczy??a zgromadzonym wielu wzrusze??. Wszystkich, zebranych oraz go??ci, powita??a pani dyrektor Jolanta Jó??wik. Po odczytaniu ...
Album dodany: 22 Grudzień 2013
Dn. 06.12.2013 r. nasz? szko??? odwiedzi?? ??w. Miko??aj z workami wype??nionymi prezentami. Wszystkie dzieci otrzyma??y od Miko??aja upominki dzi?kuj?c mu za dary piosenk? lub wierszykiem. Nikt nie otrzyma?? rózgi. Wizyta mi??ego go??cia nie trwa??a d??ugo, bo spieszy??  z prezentami ...
Album dodany: 22 Grudzień 2013
Kolejny ju?? raz, w Szkole Podstawowej w Dobryniu Du??ym rozegrano Miko??ajkowy Turniej Warcabowy. Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych, tj. klasy I-III oraz klasy IV-VI. W m??odszej grupie wiekowej zwyci???yli: I m-ce Mi??osz Koryci??ski II m-ce Izabela Marczak III m-ce Patrycja B??aszczuk W??ród starszych ...
Album dodany: 15 Grudzień 2013
Uczniowie ze Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym zwyci???yli w gminnym konkursie plastycznym, zrealizowanym w ramach projektu ,,Wrota Lubelszczyzny.’’. 29 listopada w Urz?dzie Gminy Zalesie zwyci?zcy odebrali nagrody. Nagrodzon? prac? wykonywa??a w technice kola??u czteroosobowa grupa uczniów w sk??adzie: Natalia Pyndryk ...
Album dodany: 03 Grudzień 2013
Album dodany: 11 Listopad 2013
24 pa??dziernika ju?? po raz ósmy w naszej szkole uroczy??cie obchodzili??my ??wiatowy Dzie?? Drzewa. Z tej okazji uczniowie klas II i III przygotowali skecz ekologiczny pod tytu??em „W lesie”. Cz???? artystyczna mia??a za zadanie wskaza? w??a??ciwe postawy cz??owieka wobec przyrody ...
Album dodany: 06 Listopad 2013
Na pocz?tku pa??dziernika 2013 roku dzieci z klas III-V ze Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym zosta??y zg??oszone do wspólnego bicia rekordu z okazji  „Europejskiego Dnia Przywracania Czynno??ci Serca” pod nazw? >>Restart a Heart<<. Akcja zosta??a zorganizowana przez Wielk? Orkiestr? ??wi?tecznej ...
Album dodany: 24 Październik 2013
Od wrze??nia tego roku wznowili??my wspó??prac? z oddzia??em rejonowym Parku Krajobrazowego Podlaski Prze??om Bugu z Janowa Podlaskiego. W ramach tej wspó??pracy 18. wrze??nia 2013 r. w naszej szkole odby??y si? zaj?cia warsztatowe dla kas 0 – III „Le??ne tajemnice”. Pracownik parku ...
Album dodany: 24 Październik 2013
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 139797
Projekt i wykonanie: Orange Computers