Galeria

<<< [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] >>> ... z 45

Z okazji 93. rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg??o??ci w szkole, 10 listopada odby?? si? uroczysty apel. By??o to wyj?tkowe spotkanie z histori?, monta?? przygotowany przez uczniów na pewno na d??ugo pozostanie w pami?ci uczestników. Za?? 11 listopada, delegacja naszych uczniów ...
Album dodany: 30 Listopad 2011
Zawody tenisa sto??owego indywidualnie na szczeblu Rejonu rozegrano w Parczewie  08.11.2011r. Natalia Pyndryk, uczennica klasy IV Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym, rywalizowa??a z czternastoma innymi zawodniczkami z pi?ciu powiatów. Po kilku rozegranych partiach, uplasowa??a si? na III m-cu, awansuj?c do kolejnych rozgrywek ...
Album dodany: 18 Listopad 2011
W zwi?zku z organizowanym rokrocznie "Dniem Papieskim" w Polsce, Szko??a Podstawowa w Kijowcu odpowiedzia??a na apel fundacji organizuj?cej Dzie?? Papieski. W naszej szkole po???czony by?? on ze sprzeda??? kremówek i innych ciast w "Cukierence Wadowickiej". Zebrane pieni?dze przes??ano na konto ...
Album dodany: 26 Październik 2011
Zawody tenisa sto??owego na szczeblu mi?dzygminnym odby??y si? w Terespolu dn. 20.10.2011r. Trójka uczniów ze SP w DD uczestniczy??a w tych zawodach, zajmuj?c miejsca na podium w swoich kategoriach. I m-ce Natalia Pyndryk II m-ce Oliwia Pyndryk II m-ce Filip Koryci??ski Osi?gni?te sukcesy zapewni??y uczniom ...
Album dodany: 25 Październik 2011
Dnia 18.10.2011r. w S.P. w Dobryniu D. odby??y si? indywidualne rozgrywki tenisa sto??owego w kategorii dziewcz?t i ch??opców klas V –VI oraz klas IV i m??odszych na szczeblu gminnym. Do rywalizacji przyst?pili uczniowie i uczennice ze wszystkich szkó?? podstawowych w gminie ...
Album dodany: 25 Październik 2011
Dn. 06.10.2011 r. na obiekcie sportowym w Dobryniu Du??ym zorganizowano, przy wspó??pracy ze Stowarzyszeniem i Rad? Rodziców, ??wi?to Pieczonego Ziemniaka dla klas 0 - 2. Dzieci mog??y spróbowa? swoich si?? przy wykonywaniu potaw z ziemniaka. Po degustacji potraw, uczestniczy??y w rozgrywkach ...
Album dodany: 21 Październik 2011
5.10.2011 r. we wspó??pracy z Rad? Rodziców oraz Stowarzyszeniem na Rzecz rozwoju Wsi zorganizowali??my w formie warsztatowej Dzie?? Pieczonego Ziemniaka. Na pocz?tek, wys??uchali??my ciekawej pogadanki na temat historii ziemniaka. Potem pojechali??my gimbusem na obiekt sportowy, gdzie wspólnie z rodzicami, uczniowie przygotowywali ...
Album dodany: 06 Październik 2011
„Sprz?tanie ??wiata” to akcja, która ma pomóc w wyrobieniu postaw i zachowa??, które w przysz??o??ci powinny sta? si? stylem ??ycia. Nasza szko??a, jak co roku, przy???czy??a si? do ogólnopolskiej akcji przez posprz?tanie terenu szko??y, obszarów przyszkolnych oraz terenu wokó?? g??ównej ...
Album dodany: 06 Październik 2011
Dnia 28.09.2011r., ju?? po raz XXI odby??y si? Biegi Uliczne w Terespolu.    Nasz? szko??? reprezentowa??o 9-ciu uczniów z klas II-VI.   Uroczysto??? rozpocz?to od wci?gni?cia flagi na maszt i zapalenia znicza olimpijskiego. Nast?pnie powitano przyby??ych uczestników biegów, ich opiekunów i go??ci. Zawodnicy ...
Album dodany: 30 Wrzesień 2011
Dnia 08.09.2011r. na boisku Orlika w Wólce Dobry??skiej odby?? si? II Turniej o Puchar Premiera Donalda Tuska. Do rozgrywek przyst?pi??y dru??yny we wszystkich szkó?? podstawowych w gminie Zalesie. Dru??una dziewcz?t S.P. w Dobryniu Du??ym zaj???a I miejsce, zapewniaj?c tym samym awans do ...
Album dodany: 15 Wrzesień 2011
W czwartek, 1. wrze??nia 2011 r. uroczy??cie rozpocz?li??my nowy rok szkolny 2011/ 2012. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli najpierw w mszy ??wi?tej celebrowanej w miejscowej kaplicy przez ksi?dza Grzegorza Matysiaka. Oficjalna cz???? uroczysto??ci mia??a miejsce w szkole, gdzie pani dyrektor Jolanta Jó??wik ...
Album dodany: 09 Wrzesień 2011
Dru??yna Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym w sk??adzie: 5 dziewcz?t i 5 ch??opców reprezentowa??a szko??? na Gminnym Turnieju Unihokeja dru??yn mieszanych, który odby?? si? drugiego czerwca 2011r. na boisku szkolnym w Szkole Podstawowej w Berezówce. Celem Turnieju by??a integracja dzieci ...
Album dodany: 14 Czerwiec 2011
Album dodany: 01 Czerwiec 2011
Dnia 31.05.2011r. zorganizowano imprez? sportowo-rekreacyjn? "Dzie?? Sportu" z okazji Dnia Dziecka, w której uczestniczyli uczniowie Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym. Celem imprezy by??a min. integracja podczas gier i zabaw ruchowych oraz wy??onienie "Mistrza Sportu". W tym dniu ka??dy ucze?? bra?? udzia?? ...
Album dodany: 31 Maj 2011
Dnia 13 maja 2011r. na Obiekcie Sportowo-Rekreacyjnym w Dobryniu Du??ym odby??y si? Biegi w ramach Akcji "Polska Biega".Celem tej imprezy by??o zach?cenie do uprawiania tej najprostszej formy ruchu - jak? jest bieganie. Na pocz?tku imprezy Pani Dyrektor Jolanta ...
Album dodany: 19 Maj 2011
Dn. 13.04.2011 r. w Szkole Podstawowej w Dobryniu Du??ym odby??y si? obchody 71. Rocznicy zbrodni katy??skiej i I rocznicy katastrofy smole??skiej. Uroczysto??? rozpocz???a przemówieniem Dyrektor szko??y Jolanta Jó??wik, która powita??a przyby??ych go??ci i uczestników podkre??laj?c, jak wa??n? lekcj? historii i ...
Album dodany: 06 Maj 2011
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 129543
Projekt i wykonanie: Orange Computers