Pinokio w Szkole Podstawowej w Dobryniu Du??ym
21 marca 2013 roku w Szkole Podstawowej w Dobryniu Du??ym sze???dziesi?ciu trzech uczni??w wzi???o udzia?? w projekcie Internetowy Teatr TVP dla szk???? i obejrza??o transmisj? spektaklu ??Pinokio?. Dla wi?kszo??ci dzieci by??o to pierwsze zetkni?cie si? z widowiskiem teatralnym, dlatego wywar??o na najm??odszych niesamowite wra??enie. Na przerwie ??ywo komentowa??y swoje wra??enia ze spektaklu, w czasie kt??rego wykorzystano tablic? interaktywn? otrzyman? w ramach projektu EDUSCIENCE.(www. eduscience.pl)
Wpis dodany: 10 Kwiecień 2013
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 139797
Projekt i wykonanie: Orange Computers