DRU??YNOWY TENIS STO?OWY SZK??? PODSTAWOWYCH W ROZGRYWKACH GMINNYCH

W wyniku zmaga?? sportowych ko??cowa  klasyfikacja przedstawia si? nast?puj?co:

w kategorii dziewcz?t klasy IV i m??odsze

I m-ce Dru??yna SP Dobry?? Du??y w sk??adzie Martyna Gryciuk i Zosia Koryci??ska

II m-ce Dru??yna SP Wólka Dobry??ska

III m-ce Dru??yna SP Berezówka

 

w kategorii ch??opców klasy IV i m??odsi

I m-ce Dru??yna SP Berezówka

II m-ce Dru??yna SP Wólka Dobry??ska

III m-ce Dru??yna SP Dobry?? Du??y w sk??adzie Kacper Pyndryk  i Mateusz Pyndryk

IV m-ce Dru??yna SP Zalesie

 

w kategorii dziewcz?t klasy V – VI

I m-ce Dru??yna SP „Ma??a Akademia” w Kijowcu

II m-ce Dru??yna SP Dobry?? Du??y w sk??adzie Natalia Pyndryk  i Julia Gryciuk

III m-ce Dru??yna SP Wólka Dobry??ska

IV m-ce Dru??yna SP Berezówka

 

w kategorii ch??opców klasy V – VI

I m-ce Dru??yna SP „Ma??a Akademia” w Kijowcu

II m-ce  Dru??yna SP Dobry?? Du??y w sk??adzie Filip Koryci??ski i Jakub Gryciuk

III m-ce  Dru??yna SP Wólka Dobry??ska

IV m-ce Dru??yna SP Berezówka

V m-ce Dru??yna SP Zalesie

 

W/w zawodników nagrodzono pami?tkowymi dyplomami oraz jab??kami.

Zwyci?skie dru??yny pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach b?d? reprezentowa? gmin? na zawodach mi?dzygminnych w Terespolu.

Organizatorem oraz s?dzi? zawodów by??a p. Marzena Nied??wied??

Wpis dodany: 15 Styczeń 2013
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 132353
Projekt i wykonanie: Orange Computers