Wielkie ??wi?to szko??y w Dobryniu Du??ym

 Go??ci??a ona wielu szacownych go??ci, pana wójta Jana Sikor?,  proboszcza parafii w Malowej Górze ks. Zbigniewa Hawryluka, radnego powiatowego Antoniego Sacharuka, so??tysa wsi Dobry?? Du??y Stanis??awa ?ukaszuka,  przedstawicielk? Zespo??u ??piewaczego „Dobrynianki” Krystyn? Koryci??sk?, cz??onkini? Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Dobry?? Du??ym Krystyn? Czemierowsk?, przedstawiciela stra??y po??arnej Romana Fedosiuka, a tak??e radnych gminy Bogdana Adamiuka i Krzysztofa Samsoniuka.

17 pa??dziernika uczniowie sk??adali najserdeczniejsze ??yczenia i podzi?kowania swoim nauczycielom. Pani dyrektor Jolanta Jó??wik wr?czy??a nagrody dyrektora szko??y.

Na szczególn? uwag? zas??uguje uroczyste otwarcie placu zabaw znajduj?cego si? na terenie przyszkolnym. Przybyli na t? okazj? go??cie ceremonialnie przeci?li wst?g?, za?? ks. Zbigniew Hawryluk po??wi?ci?? plac zabaw.

Wpis dodany: 26 Październik 2012
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 138491
Projekt i wykonanie: Orange Computers