DO??YNKI PARAFIALNE

DO??NKI PARAFIALNE w MALOWEJ GÓRZE 2012

Dnia 08.09.2012 roku w Parafii Przemienienia Pa??skiego w Malowej Górze odby??y si? Uroczysto??ci Do??ynkowe, czyli dzi?kczynienie Panu Bogu za dar plonów. Ca??a uroczysto??? mia??a charakter wielkiego barwnego ??wi?ta. Najpierw o  godz. 11.30 wyst?pi?? zespó?? ludowy „Dobrynianki” prezentuj?c ludowe i ko??cielne pie??ni. Po koncercie o godz. 12.00 Ks. Proboszcz wraz z asyst? liturgiczn? uda?? si? przed ??wi?tyni? by tam przywita? wszystkich zebranych. Nast?pnie odby??a si? barwna procesja do ko??cio??a po???czona z prezentacj? wie??ców do??ynkowych  oraz wyst?pieniami poszczególnych przedstawicieli lokalnej spo??eczno??ci. Po tym bardzo radosnym rozpocz?ciu uroczysto??ci Ks. Proboszcz sprawowa?? Msz? ??w. w intencji naszych rolników. Wraz z nimi dzi?kowa?? za tegoroczne plony oraz prosi?? o b??ogos??awie??stwo i wszelkie potrzebne ??aski dla nich i ich bliskich.

 

Za zebrane plony

Bo??e dzi?kujemy

Zebrali??my wszystko

Teraz ??wi?tujemy

 

Dzi?kujemy Bo??e

Za deszcz i za s??o??ce

Za obfite plony

W polu i na ???ce

 

Tak mieszka??cy parafii w Malowej Górze dzi?kowali Panu Bogu za tegoroczne zbiory. Jednocze??nie wyrazili swoj? ??wiadomo??? komu zawdzi?czaj? tak wiele darów oraz o co dzi??trzeba dba? by w przysz??o??ci nie brakowa??o nikomu chleba powszedniego.


Czy to jest nagroda

Czy to jest przestroga

To jedyna prawda

Silna wiara w Boga

 

W Boskie przykazania

Szlachetne warto??ci

I nie zapomina?

O swojej polsko??ci

 

Niech dzieci i wnuki

Historii si? ucz?

Znaj? swe korzenie

I do nich powróc?.

 

To jak wa??na jest odpowiednia ??wiadomo??? w??ród m??odych pokole?? wyrazili równie?? sami m??odzi:

 

Do czego s??u??y?? sierp

Cep, kierat i ??arna

Tego nie wie moje pokolenie

Bo wiedza w nas marna

 

W kieracie chodzi??y konie

Tryby maszyny kr?ci??y

Sypa??y si? ziarenka

Ludziom brak??o si??y

 

Lecz teraz to prze??ytek

Nie wida? jego istnienia

Mo??e-by warto by??o

Ocali? od zapomnienia

 

Przypomnie? dzieciom i wnukom

Jak ci???ko na chleb pracowano

I z wielk? czci? i szacunkiem

Pó??niej go spo??ywano.

 

W czasie homilii ks. Proboszcz Zbigniew Hawryluk zwróci?? uwag? na trud pracy rolników i na to, ??e to w??a??nie w serce polskiego rolnika wpisane s? mi??o??? do Boga i ojczystej ziemi.  Ks. Proboszcz wyrazi?? swój podziw dla pracy i postawy naszych rolników oraz wyrazi?? ludzkie podzi?kowanie.

To wszystko dzia??o si? w Malowej Górze w ko??ciele parafialnym p.w. Przemienienia Pa??skiego, o którym tak pisze nasza lokalna poetka Pani Urszula Jaworska:

 

Tam gdzie rzeka Krzna wolno p??ynie

W??ród ???k zielonych i ciszy

To ju?? od ponad stulecia

O tej ??wi?tyni si? s??yszy

 

To w??a??nie tu w Malowej Górze

Widnieje ko??ció?? z daleka

Je??li chcesz mie? serce czyste

To tu przemiana ci? czeka

                                                                                   

Wiele Przetrwa??a ??wi?tynia

Burzliwe by??y te dzieje

Lecz lud by?? tutaj niez??omny

Bo w Bogu pok??ada?? nadziej?

 

To tak jak na Górze Tabor

Wszystko przemieni? si? mo??e

Przyjd?? i pomódl si? szczerze

Chrystus wys??ucha pomo??e

 

Bo w??a??nie tu w Malowej Górze

Dzieje si? dzieje co?? wi?cej

Z??ó?? Jezusowi swe serce

On Ci? pocieszy w udr?ce

 

* zdj?cia w galerii 

 

Relacja przygotowana przez ks. G.M.

Wpis dodany: 22 Wrzesień 2012
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 134348
Projekt i wykonanie: Orange Computers