S.P. Dobry?? Du??y szko??? technologicznego jutra

 Nasza szko??a pozyska??a tablic? multimedialn? z oprogramowaniem oraz kamer? internetow?, dzi?ki której m??odzie?? bior?ca udzia?? w projekcie b?dzie mia??a okazj? wzi?? udzia?? w bezpo??rednich transmisjach satelitarnych ze Stacji Polarnej na Spitsbergenie.

Zaplanowano tak??e zaj?cia lekcyjne w obserwatoriach w Ksi???u, Raciborzu, Ojcowie, Belsku, ??widrze i Helu oraz w laboratorium i Muzeum Ziemi w Krakowie. Cz???? zaj?? b?dzie transmitowana ze statku badawczego Oceania lub odb?dzie si? na statku Horyzont II, gdzie uczniowie b?d? mieli niepowtarzalny bezpo??redni kontakt z nauk?.

Nad techniczn? stron? przedsi?wzi?cia pracowa? b?dzie firma American Systems posiadaj?ca du??e do??wiadczenie w tworzeniu narz?dzi e-learningowych.

Zainteresowane osoby zapraszamy na stron? projektu: http://www.eduscience.pl/

Wpis dodany: 04 Czerwiec 2012
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 134348
Projekt i wykonanie: Orange Computers