Szko??a Podstawowa Berez??wka

Europejskie Dni Dziedzictwa- „ Od pomys??u do przemys??u”

 

Od pomys??u do przemys??u

 

Europejskie Dni Dziedzictwa s? najwi?kszym w Europie projektem spo??ecznym i edukacyjnym, najwa??niejszym ??wi?tem zabytków Starego Kontynentu. Ich idea narodzi??a si? 3 pa??dziernika 1985 r. w Granadzie w Hiszpanii, podczas II Konferencji Rady Europy, na której minister kultury Francji zaproponowa?? zorganizowanie w ca??ej Europie ??wi?ta na wzór zainicjowanych w 1984 r. Dni Otwartych Zabytków. Wówczas po raz pierwszy bezp??atnie udost?pniono zwiedzaj?cym obiekty, do których dost?p by?? dotychczas ograniczony. Przedsi?wzi?cie to cieszy??o si? tak du??ym zainteresowaniem, ??e w 1991 r. zainspirowa??o Rad? Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa.

 

W Polsce organizatorzy i koordynatorzy EDD przygotowuj? co roku przesz??o 1500 imprez. Z mo??liwo??ci uczestniczenia w nich korzysta kilkaset tysi?cy Polaków. Maj? oni niepowtarzaln? okazj? ca??kowicie bezp??atnie, pod opiek? przewodników, zwiedzi? miejsca, które na co dzie?? s? dla nich niedost?pne, odkry? histori? swojego regionu, pozna? jego cz?sto nieznane i niedoceniane bogactwo kulturowe oraz dowiedzie? si?, jak wygl?da??o ??ycie naszych przodków.

 

Celem EDD 2010 jest ukazanie warto??ci zabytków techniki i ich znaczenia dla narodowego dziedzictwa kulturowego, szerzenie wiedzy na ich temat, zaprezentowanie jak niegdy?? wygl?da??a produkcja przemys??owa. Organizatorzy polskiej edycji EDD pragn? zwróci? uwag? na architektur? poprzemys??ow?, polsk? my??l techniczn?, dzie??a polskich wynalazców i projektantów, przyk??ady naszego oryginalnego wzornictwa, a tak??e przypomnie? gin?ce zawody oraz zwi?zane z dzia??alno??ci? produkcyjn?, obecnie cz?sto ju?? zapomniane tradycje, ??wi?ta i obrz?dy. Tegoroczne ogólnopolskie otwarcie Europejskich Dni Dziedzictwa odb?dzie si? 11 wrze??nia w ??yrardowie, s??yn?cego ze swojej osady fabrycznej, uwa??anej obecnie za jedyny w Europie zachowany w ca??o??ci, zespó?? urbanistyczny miasta przemys??owego z XIX i pocz?tków XX wieku.

 

Ogólnopolskim koordynatorem Projektu EDD jest Krajowy O??rodek Bada?? i Dokumentacji Zabytków. Wi?cej informacji na stronie internetowej projektu www.edd2010.pl.

 

 

Szko??a Podstawowa w Berezówce przyst?pi do realizacji dzia??a?? pokazuj?cych najm??odszym gin?ce zawody i ich twórców. Zaj?cia pocz?tkowe b?d? realizowane od kwietnia do czerwca a nast?pnie odb?d? si? dzia??ania w??a??ciwe- we wrze??niu.

 

 

Dzia??ania zapoznaj?ce z zawodami gin?cymi i ich twórcami.

 

Data

 

Czas trwania

Miejsce

Twórca

 (imi? i nazwisko)

Wydarzenie

Metoda

Zasady uczestnictwa

16.04.2010

11.30- 12 .30

Dereczanka

(warsztat)

Henryk Prokopiuk

Kopalnictwo:

 kowad??o, piec, wyrób podkowy, podkowy letnie i zimowe . Dokumenty rzemie??lnicze potwierdzaj?ce umiej?tno??? wykonywania zawodu.

Pokaz

Uczniowie klas IV - VI

16.04.2010

12.30 – 13.00

Dereczanka

( przed domem)

Krystyna Prokopiuk

Potrawa regionalna:

wiejskie placki z jednego jajka              z odrobin? dro??d??y.

Pierogi z bia??ym serem i kasz? gryczan? –specjalno??? domu. Ulubiona s??odko??? z dzieci??stwa to chleb polany ??mietan?                         i  posypany cukrem.

 

Degustacja, podanie przepisu na ich wykonanie,

Uczniowie klas IV - VI

21.04.2010

 

11.00 – 11.30

Szko??a Podstawowa               w Berezówce, sala gimnastyczna

Maria Zubow

Serwetki wyszywane, haftowane metod? krzy??ykow?, obrusy wyszywane,ozdobne serwetki szyde??kowane pod wazony, wyszywane ja??ki, serwetki wyszyte mulin? na firance.

Pokaz, opowiadanie, pogadanka

 

 

 

Uczniowie klas 0-VI

21.04.2010

 

11.35- 12.05.

Szko??a Podstawowa               w Berezówce, sala gimnastyczna

Katarzyna Fiedosiuk

Serwetki wyszywane, haftowane, obrusy wyszywane                i mereszkowane , bluzka wykonana szyde??kiem z kwadratów z nast?pnie zszyte.

Poj?cie kanwy.

Ozdoby bo??onarodzeniowe: anio??ki, gwiazdki, bombki – wykonane szyde??kiem.

Pokaz, opowiadanie, pogadanka

Uczniowie klas 0-VI

21.04.2010

 

12.05.- 12.15

Szko??a Podstawowa               w Berezówce, sala gimnastyczna

Wies??awa Sudewicz

Obrusy zrobione drutami, chustki wykonane szyde??kiem                  i drutami ( prace mojej mamy)

Pokaz, opowiadanie

Uczniowie klas 0-VI

30.04.2010

 

 

11.00-11.30

Malowa Góra: dom mieszkalny -kuchnia

Jolanta K?dziora

Piec do pieczenia chleba, rozczyn, odpowiednie przyrz?dy, ilo??? drewna potrzebna do nagrzania pieca, czas pieczenia chleba.

 Rodzaje m?ki.

Czas ro??ni?cia i warunki jego przygotowania                                     i przechowywania.

Pokaz, opowiadanie, degustacja chleba.

Uczniowie klas 0-VI

30.04.2010

 

11.40-12.20

Malowa Góra:

stodo??a i wiata

Waldemar Andrzejuk

 

Budowa i zasada dzia??ania m??ockarni i snopowi?za??ki.

Ilo??? ludzi pracuj?cy przy obs??udze tych maszyn

Pokaz, opowiadanie, pogadanka

Uczniowie klas 0-VI

 

 

 

 

30.04.2010

 

12.30- 12.50

Malowa Góra

Altana

Jadwiga K?dziora

Podanie przepisu na wykonanie s?kacza, specjalny wa??ek, na, który leje si? ciasto.

 Omówienie pieczenia.

Domowe rogaliki z d??emem przygotowane dzie?? wcze??niej.

Pokaz, opowiadanie.

 

 

Degustacja

Uczniowie klas 0-VI

30.04.2010

 

12.55-13.45

Malowa Góra

-przed warsztatem

Tadeusz K?dziora

W??asne rze??by z drewna: bociany, muchomory, wiatrak.

 

Sprz?t u??ytkowy:

Hu??tawka, lampka z ma??ych elementów drewna w po???czeniu z e szk??em.

Pokaz, opowiadanie, prace r?czne: wycinanie ze sklejki motyla                 i jego malowanie

(podzia?? na dwie grupy ch??opców            i dziewcz?t)

Uczniowie klas 0-VI

14.05.2010

 

 

11.00-12.30

Malowa Góra

Warsztat stolarski, budynki gospodarcze, podwórko

Leon Szabluk

Twórca ludowy: rze??biarz, pisarz, poeta.

Sprz?t w??ókienniczy potrzebny do wykonania dywanów i chodników.

Budowa i zasada dzia??ania: ??amalnica, bijak, ko??owrotek motowidlo, krosno, berdo, osnowa, niczanki, czó??enko.

 Do ???cia i m??ócenia zbo??a:

 sierp i cep.

St?por do ??uskania kaszy z prosa.

 Do prania i prasowania : tara i magiel.

Rze??by:

Herb Malowej Góry,

szopka, kol?dnicy, pisanki                  z drewna, wiatrak ,wózek drewniany z par? koni, muchomory.

W??asna twórczo??? pisarska:

„Opowiadanie o koniu”.

 

Pokaz,

Opowiadanie, pogadanka.

prace praktyczne przy krosnach, ??amalnicy, cepie, maglu.

.

Uczniowie klas 0-VI

11.06.2010

 

 

8.45- 10.30

Neple- izba regionalna

Bogus??awa Hawryluk

Obrazy ??wi?te, pejza??e.

Malowana r?cznie sukienka                 z okresu mi?dzywojennego, serdak wyszywany, serwetki haftowane, kilimy.

Sprz?t graj?cy: radia, gramofony.

Przyrz?dy do pieczenie chleba                    ( dzie??a, kopa??ka)

Dawne ??elazka na w?giel                      i dusze.          

Do wyrobu mas??a: bijanki.

Prawid??o do ochrony butów.

Domowa drewniana toaleta-sedes.

Posag panny m??odej- kufer.

Lampa naftowa.Pióro i ka??amarz.

Naczynie do przechowywania mi?sa – bodnia lub dzie??a.

W??asna twórczo??? : pisarska – legendy, prace r?czne z witek , suchych kwiatów, drewna, siana.

Pokaz, opowiadanie,

pogadanka

Uczniowie klas IV - VI

14.06.2010

8.55-9.40

Szko??a Podstawowa               w Berezówce, sala gimnastyczna

Marian Sobolewski

Wyplatanie koszyków. Metody zdobywania materia??ów

 

 

Pokaz, prace r?czne.

Uczniowie klas 0-VI

14.06.2010

11.00-13.30

Szko??a Podstawowa               w Berezówce, sala gimnastyczna

Bogus??awa Hawryluk

Wykonywanie z siana i puchu kogucików, kurek i sów

Pokaz, opowiadanie, prace r?czne.

Uczniowie klas 0-VI

 

 

 

15.06.2010

8.00-9.00

Berezówka, miejsce nad stawem

S??awomr Biegaj??o

Sie? rybacka

Pokaz, opowiadanie, próby wykonywania

Uczniowie klas 0-VI

 

 

 

18.06.2010

11.00-11.45

Szko??a Podstawowa               w Berezówce, sala gimnastyczna

Teresa Antoniuk

Wyrób mas??a i sera.

Pokaz, opowiadanie, wykonanie przez ch?tnych uczniów

Uczniowie klas 0-VI

 

 

 

 

 

Dzia??ania w??a??ciwe

 

 

 

Data

 

Czas trwania

Miejsce

Osoby odpowiedzialne

 (imi? i nazwisko)

Wydarzenie

Metoda

Zasady uczestnictwa

05- 30

wrze??nia 2010

20 dni

Szko??a Podstawowa               w Berezówce

korytarz

Wies??awa Sudewicz, Katarzyna Sobolewska

Wystawa dotycz?ca wyrobów r?kodzielniczych a pochodz?cych z naszej okolicy: kilimy, dywany, serwetki, serwety, ja??ki, bie??niki, chustki, chodniki, dawne stroje, buty,

Pokaz.

Uczniowie klas                  0-VI, ich rodzice,                      nauczyciele, pracownicy szko??y.

07.09.2010

 

 

 

 

 

9.50-10.10

 

10.15-10.35

Szko??a Podstawowa               w Berezówce, sala gimnastyczna

Wies??awa Sudewicz

Pisemny test jednokrotnego wyboru dotycz?cy poznanych wiadomo??ci w dwóch kategoriach wiekowych:

 

klasy I- III

 

 

klasy IV - VI

Pisemny test

Wszyscy-uczniowie klas I- VI

 

 

 

 

 

 

 

08.09.2010

11.00 -11.10

Szko??a Podstawowa               w Berezówce.

G??ówny korytarz –gazetka ??cienna

Wies??awa Sudewicz

Og??oszenie wyników konkursu plastycznego pt. „Gin?ce zawody i zabytki techniki”

Odczytanie                            a nast?pnie zaczepienie kartek                         z wynikami na macie.

Ch?tni -uczniowie klas 0- VI

 

09.09.2010

11.00-11.20

 

 

11.20-11.40

Szko??a Podstawowa               w Berezówce, sala gimnastyczna

Leon Szabluk

 

Bogus??awa Hawryluk

Odczyta swoje dowolne prace pisarskie.

 

Opowie o swoich wybranych legendach.

Praca z tekstem, podaj?ca.

 

Opowiadanie.

Uczniowie klas 0- VI

 

16.09.2010

11.00-11.20

Szko??a Podstawowa               w Berezówce, sala gimnastyczna

Wies??awa Sudewicz

Rozdanie nagród rzeczowych                  i dyplomów, dotycz?cych powy??szych konkursów.

Podaj?ca

Uczniowie klas 0- VI

 

 

Wybrane zdj?cia b?d? wywo??ane i z krótkim opisem przedstawione w dokumentacji szko??y w postaci albumu.

 

Organizator:                                                                                       

Wies??awa Sudewicz

Szko??a Podstawowa w Berezówce

21-512 Zalesie

Tel. 83 375 90 78

 

Dane osoby odpowiedzialnej:

Wies??awa Sudewicz ( nauczyciel historii)

 Olszyn 11

21-504 Rokitno

Tel .83 343 74 79

 e-mail:  wiesia.42@ o2.pl

 

Osoba wspó??dzia??aj?ca: Katarzyna Sobolewska (dyrektor)                                                                            Szko??a nie posiada strony internetowej

Opracowania powy??szych dzia??a?? b?d? zamieszczone na stronie parafii Malowej Góry: http://parafia.malowagora.pl

Wpis dodany: 11 Wrzesień 2010
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 134348
Projekt i wykonanie: Orange Computers