Zaj?cia stacjonarne dla uczni??w klas I-III od 18.01.2021r.
18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III wracaj? do szko??y, aby kontynuowa? zaj?cia w trybie stacjonarnym. Aby powrót do szkó?? by?? bezpieczny dla uczniów i nauczycieli, Ministerstwo Edukacji i Nauki we wspó??pracy z Ministerstwem Zdrowia i G??ównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowa??o odpowiednie wytyczne. Opieraj? si? one w du??ej mierze na zapisach znanych ju?? m.in. z wrze??nia 2020 r. 
W wytycznych znajduj? si? rekomendacje dotycz?ce zasad organizacji zaj??, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszcze?? oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy post?powania w przypadku podejrzenia zaka??enia u pracowników szko??y.
Wpis dodany: 14 Styczeń 2021
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 134348
Projekt i wykonanie: Orange Computers