Zawieszenie zaj?? stacjonarnych przed??u??one do 29 listopada. Nauka zdalna w klasach I-III

Od poniedzia??ku, 9 listopada br. zawieszone zostaj? zaj?cia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkó?? podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przed??u??one zostaje zawieszenie zaj?? stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkó?? podstawowych, uczniów i s??uchaczy szkó?? ponadpodstawowych oraz s??uchaczy szkó?? dla doros??ych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddzia??y przedszkolne w szko??ach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego b?d? funkcjonowa??y bez zmian.Oznacza to, ??e uczniowie i s??uchacze wszystkich klas szkó?? podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkó?? dla doros??ych, a tak??e s??uchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kszta??cenia ustawicznego oraz centra kszta??cenia zawodowego – do 29 listopada br. b?d? uczy? si? wy???cznie w trybie zdalnym.

 

??ród??o: https://www.gov.pl/we b/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10866 

Wpis dodany: 06 Listopad 2020
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 136288
Projekt i wykonanie: Orange Computers