Uwaga: zach?camy do udzia??u w kampanii "Pod bia??o-czerwon?"

Ruszy?? projekt „Pod bia??o-czerwon?”, który zak??ada sfinansowanie przez Rz?d Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w ka??dej z gmin w Polsce. Inicjatywa zakupu zale??e? b?dzie jednak od mieszka??ców gminy, która do???czy do projektu.

Aby wzi?? udzia?? w akcji, nale??y zebra? odpowiedni? liczb? g??osów poparcia online za pomoc?  serwisu gov.pl. G??os poparcia dla inicjatywy zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi, która b?dzie eksponowana w centralnym miejscu gminy, mog? oddawa? jej mieszka??cy. 

Zaproponowany sposób zbiórki g??osów poparcia online zak??ada po???czenie tradycji z nowoczesno??ci?. Jest jednocze??nie ca??kowicie bezpieczny dla chc?cych si? zaanga??owa? w zbiórk?, co w dobie pandemii ma kluczowe znaczenie.

Wi?cej informacji pod adresem:

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/dolacz-do-kampanii-pod-bialo-czerwona 

Oddaj g??os:

https://bialoczerwona.www.gov.pl/

 

 

Wpis dodany: 25 Październik 2020
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 137615
Projekt i wykonanie: Orange Computers