Bezpieczny powr??t do Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym 1 wrze??nia 2020

Regulamin organizacji pracy i pobytu
w Szkole Podstawowej w Dobryniu Du??ym
obowi?zuj?cy od 1 wrze??nia 2020
z uwzgl?dnieniem wytycznych MEN, GIS i MZ

 

Podstawa prawna:

 • Rozporz?dzenie zmieniaj?ce Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpiecze??stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szko??ach i placówkach.
 • Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o??wiaty w zwi?zku z zapobieganiem, przeciwdzia??aniem i zwalczaniem COVID-19 (art.30b upo).
 • Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegó??owych rozwi?za?? w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o??wiaty w zwi?zku z zapobieganiem, przeciwdzia??aniem i zwalczaniem COVID-19 (art.30c upo).
 • Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dzia??ania.
 1. Na terenie szko??y mog? przebywa? wy???cznie uczniowie zdrowi bez objawów chorobowych sugeruj?cych infekcj? dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywaj? na kwarantannie b?d?? w izolacji ze wzgl?du na kontakt z przypadkiem potwierdzonym zara??eniem koronawirusem.
 2. Ka??dej osobie wchodz?cej do szko??y, przed wej??ciem b?dzie mierzona temperatura termometrem bezdotykowym.
 3. Nauczyciele rozpoczynaj? dy??ur od godz. 7:30.
 4. Uczniowie nie obj?ci dowo??eniem przychodz? do szko??y do godziny 8:10, za?? doje??d??aj?cy zgodnie z harmonogramem dowo??enia.
 5. Rodzice i opiekunowie prawni nie mog? przebywa? na terenie szko??y, a jedynie czekaj? na swoje dzieci przed budynkiem szkolnym.
 6. Wyj?tek stanowi? rodzice uczniów klas pierwszych, którzy mog? wej??? do budynku szko??y w pierwszym tygodniu nauki dziecka za zgod? dyrektora szko??y.

Rodzice dzieci z oddzia??ów przedszkolnych mog? wchodzi? z dzie?mi do szatni i sali lekcyjnej z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dzie?mi lub w odst?pie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dzie?mi 2 m, i nale??y przestrzega? wszelkich ??rodków ostro??no??ci (m.in. os??ona ust i nosa, r?kawiczki jednorazowe lub dezynfekcja r?k).

W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w szkole, rodzic/opiekun za zgod? dyrektora szko??y mo??e przebywa? na terenie placówki z zachowaniem wszelkich ??rodków ostro??no??ci.

 1. Rodzice i opiekunowie, którzy przyprowadzaj? i odbieraj? swoje dzieci, przebywaj? w wyznaczonej strefie szko??y (przed budynkiem szko??y) oraz przestrzegaj? zasad sanitarnych:
 2. Zarówno w drodze do szko??y i ze szko??y uczniowie i rodzice przestrzegaj? zasad higieny obowi?zuj?cych w przestrzeni publicznej.
 3. Nie zezwala si? na przebywanie w szkole osób z zewn?trz. W celu kontaktu z dyrektorem szko??y lub pracownikami szko??y udost?pnia si? numery telefonów na drzwiach wej??ciowych szko??y. W wyj?tkowych przypadkach osoby takie obowi?zuje stosowanie ??rodków ochronnych: os??ona ust i nosa, r?kawiczki jednorazowe lub dezynfekcja r?k. Mog? to by? tylko osoby bez objawów chorobowych sugeruj?cych infekcj? dróg oddechowych.
 • 1 opiekun z dzieckiem/dzie?mi,
 • Dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dzie?mi min. 1,5 m,
 • Dystansu od pracowników szko??y min. 1,5 m,
 • Opiekunowie powinni przestrzega? obowi?zuj?cych przepisów prawa zwi?zanych z bezpiecze??stwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowa? ??rodki ochronne: os??ona ust i nosa, r?kawiczki jednorazowe lub dezynfekcja r?k).

10.  Ka??da osoba przebywaj?ca na terenie szko??y zobowi?zana jest my? i dezynfekowa? r?ce zgodnie z instrukta??em umieszczonym na plakatach informacyjnych.

11.  Ze wzgl?du na ryzyko zaka??enia rekomendowany jest ograniczony kontakt nauczycieli i pracowników obs??ugi z rodzicami i opiekunami prawnymi. Zaleca si? techniki komunikacji na odleg??o???, m.in. mailing, telefon itp. Za pomoc? zdalnych form komunikacji b?dzie tak??e mo??liwo??? organizowania zebra?? z rodzicami oraz spotka?? w sprawach wychowawczych i dydaktycznych uczniów. W przypadku stacjonarnych spotka?? z rodzicami zaleca si? przestrzeganie zasad bezpiecze??stwa zdrowotnego.

12.  W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów sugeruj?cych chorob? (w tym w szczególno??ci kaszel, gor?czk?), izoluje si? go z zachowaniem minimum 2 metrów dystansu od innych osób. Ponadto niezw??ocznie powiadamia si? rodziców/opiekunów prawnych o konieczno??ci odebrania ucznia ze szko??y oraz prosi o informacj? zwrotn? w sprawie wyników konsultacji lekarskiej.

13.  Ucze?? odizolowany jest w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu wyposa??onym w termometr bezdotykowy i przebywa w nim pod opiek? p. El??biety Dobroli??skiej do momentu pojawienia si? w szkole rodziców/opiekunów prawnych.

14.  Organizacja pracy szko??y uwzgl?dnia zachowanie dystansu mi?dzy uczniami, nauczycielami, pracownikami szko??y. Nauczyciele dy??uruj?cy dbaj? o bezpiecze??stwo sanitarne uczniów na przerwach.

Uczniowie przebywaj?cy podczas przerw na cz???ciach wspólnych szko??y powinni nosi? maseczki lub przy??bice. Ponadto wprowadza si? nast?puj?ce przebywanie uczniów podczas przerw: parter - klasa IV, VIII i klasy oczekuj?ce na wychowanie fizyczne; I pi?tro – klasy I, II, III, VI i VII.

Poszczególne klasy zorganizowane maj? zaj?cia lekcyjne w miar? mo??liwo??ci w jednej sali.

15.  Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obowi?zuj? zasady higieny, m.in. cz?ste mycie i dezynfekowanie r?k, profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

16.  Sale lekcyjne oraz pomoce dydaktyczne i sportowe u??ywane przez uczniów podczas zaj?? s? regularnie dezynfekowane. Nie zaleca si? u??ywania pomocy i sprz?tów, które trudno jest zdezynfekowa?. Uczniowie u??ywaj? tylko swoich przyborów do pisania i malowania, podr?czników oraz innych rzeczy; nie po??yczaj? niczego od innych uczniów.

17.  Uczniowie nie powinni zabiera? ze sob? do szko??y niepotrzebnych przedmiotów (m.in. zabawek trudnych do dezynfekcji). Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególno??ci z niepe??nosprawno??ciami. W takich przypadkach nale??y dopilnowa?, aby dzieci nie udost?pnia??y swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadba? o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcj?) zabawki, rzeczy.

18.  Sale lekcyjne, sala gimnastyczna oraz inne pomieszczenia szkolne dezynfekowane s? w miar? mo??liwo??ci po ka??dej klasie, minimum raz dziennie. Sale lekcyjne nale??y wietrzy? przynajmniej raz na godzin?, podczas przerw oraz w miar? potrzeb podczas trwania zaj?? lekcyjnych.

19.  Nauczyciel w klasach I-III mo??e organizowa? przerwy dla swoich uczniów w interwa??ach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej ni?? co 45 min.

20.  Zalecane jest równie?? organizowanie zaj?? lekcyjnych, w tym szczególnie zaj?? sportowych na boisku szkolnym z ograniczeniem ?wicze?? i gier wymagaj?cych bezpo??redniego kontaktu uczniów ze sob?.

21.  Organizacja pracy szko??y, która ogranicza bezpo??redni kontakt uczniów ze sob? dotyczy przede wszystkim przerw mi?dzylekcyjnych, schodzenia uczniów do szatni, spo??ywania posi??ków w sto??ówce szkolnej, przebierania si? przed lekcj? w-f.

22.  Nauczyciel ??wietlicy szkolnej zobowi?zany jest do organizacji zaj?? ??wietlicowych ograniczaj?cych bezpo??redni kontakt uczniów ze sob?. Sal? przeznaczon? na organizacj? zaj?? ??wietlicowych wietrzy si? przynajmniej raz na godzin?.

23.  Biblioteka szkolna ustala harmonogram swojej pracy z uwzgl?dnieniem ograniczonego kontaktu uczniów ze sob? oraz koniecznego okresu 2 dni kwarantanny dla ksi???ek i materia??ów edukacyjnych powracaj?cych od uczniów w postaci zwrotów do biblioteki szkolnej.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszcze?? w szkole.

 1. Przy wej??ciu g??ównym umieszczone s? numery telefonów do w??a??ciwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddzia??u zaka??nego szpitala i s??u??b medycznych.
  1. Na terenie szko??y istnieje obowi?zek mycia i dezynfekcji r?k. Osoby przebywaj?ce na terenie placówki w tym rodzice/ opiekunowie zobowi?zani s? do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji r?k oraz przebywania w miejscach do tego wyznaczonych.
  2. Sale lekcyjne, korytarze oraz pozosta??e pomieszczenia w szkole s? regularnie myte i dezynfekowane, ze szczególnym uwzgl?dnieniem klamek, por?czy, blatów stolików, krzese??ek, klawiatur, myszy komputerowych, w???czników ??wiat??a oraz innych sprz?tów szczególnie u??ytkowanych i stwarzaj?cych niebezpiecze??stwo sanitarne dla u??ytkowników wg harmonogramu prowadzonego przez pracowników obs??ugi.
  3. Podczas dezynfekowania sprz?tów i pomieszcze?? ??rodkami chemicznymi nale??y przestrzega? zalece?? producenta w zakresie ilo??ci u??ytych ??rodków oraz sposobu ich dawkowania oraz wietrzy? pomieszczenia, aby uczniowie nie byli nara??eni na wdychanie oparów ??rodków u??ywanych do dezynfekcji.
  4. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczone s? plakaty z zasadami prawid??owego mycia r?k, a przy dozownikach z p??ynem do dezynfekcji r?k – instrukcje dezynfekcji. Ponadto przy dozowniku z p??ynem do dezynfekcji znajduj?cym si? na parterze usytuowano kosz na zu??yte ??rodki ochrony osobistej.

 

 

Funkcjonowania sto??ówki szkolnej na terenie szko??y.

 1. Przy organizacji ??ywienia zbiorowego obowi?zuj? dotychczasowe przepisy prawa oraz dodatkowo szczególne zasady bezpiecze??stwa pracowników sto??ówki, nauczycieli i uczniów.
 2. Obowi?zuj? zasady wysokiej higieny sprz?tów, blatów, naczy??, sztu?ców u??ywanych sto??ówce szkolnej. Obowi?zuje cz?sta dezynfekcja blatów stolików oraz krzese??ek.
 3. Korzystanie z posi??ków odbywa si? w miejscu do tego przeznaczonym zapewniaj?cym prawid??owe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Rekomenduje si? zmianowe wydawanie posi??ków oraz w miar? mo??liwo??ci rozsadzanie uczniów z zachowaniem bezpiecznego odst?pu mi?dzy uczniami.
 4. Posi??ki dostarczane przez firm? cateringow? przywo??one b?d? w pojemnikach zbiorczych, nast?pnie rozk??adane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztu?ców b?d?cych na wyposa??eniu szko??y. Dania i produkty podawane b?d? przez osob? do tego wyznaczon?/obs??ug? sto??ówki.
 5. Rekomenduje si?, aby wielorazowe naczynia i sztu?ce nale??y my? w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparza?. W przypadku awarii zmywarki, wielorazowe naczynia i sztu?ce nale??y umy? w gor?cej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzy?.

 

Post?powanie w przypadku podejrzenia zaka??enia u pracownika szko??y.

 1. Do pracy w szkole przychodz? wy???cznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugeruj?cych infekcj? górnych dróg oddechowych, bez temperatury oraz gdy domownicy nie przebywaj? na kwarantannie lub w izolacji.
 2. W miar? mo??liwo??ci organizuje si? prac? osobom z grupy ryzyka w tym po 60 roku ??ycia minimalizuj?c? ryzyko zaka??enia.
 3. Pracownicy szko??y w tym nauczyciele, pracownicy obs??ugi s? poinstruowani, ??e:
 4. W przypadku potwierdzonego zaka??enia SARS-CoV-2 na terenie szko??y nale??y stosowa? si? do zalece?? pa??stwowego powiatowego inspektora sanitarnego. *
 • w przypadku wyst?pienia niepokoj?cych objawów choroby zaka??nej powinni pozosta? w domu i skontaktowa? si? telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyska? teleporad? medyczn?, a w razie pogarszania si? stanu zdrowia zadzwoni? pod nr 999 lub 112 i poinformowa?, ??e mog? by? zaka??eni koronawirusem;
 • w przypadku wyst?pienia u pracownika b?d?cego na stanowisku pracy niepokoj?cych objawów infekcji dróg oddechowych, powinien on skontaktowa? si? telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyska? teleporad? medyczn?;
 • obszar, w którym porusza?? si? i przebywa?? pracownik z infekcj? dróg oddechowych, bezzw??ocznie nale??y podda? gruntownemu sprz?taniu, zgodnie z funkcjonuj?cymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekowa? powierzchnie dotykowe (klamki, por?cze, uchwyty itp.) oraz zastosowa? si? do indywidualnych zalece?? wydanych przez organy Pa??stwowej Inspekcji Sanitarnej;

* Rekomenduje si? ustalenie listy osób przebywaj?cych w tym samym czasie w cz???ci/cz???ciach podmiotu (szko??y), w których przebywa??a osoba podejrzana o zaka??enie i zalecenie stosowania si? do wytycznych G??ównego Inspektora Sanitarnego dost?pnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnosz?cych si? do osób, które mia??y kontakt z zaka??onym.

 1. Zawsze w przypadku w?tpliwo??ci nale??y zwróci? si? do w??a??ciwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odby? konsultacj? lub uzyska? porad?.
 2. Zapewnienie dzieciom i m??odzie??y, w tym niepe??nosprawnej, bezp??atnego dowozu i opieki do przedszkola, szko??y, placówki systemu o??wiaty odbywa si? na zasadach obowi?zuj?cych w transporcie publicznym: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

 1. Obowi?zek zakrywania, przy pomocy odzie??y lub jej cz???ci, maski, maseczki, przy??bicy albo kasku ochronnego, ust i nosa nie dotyczy osoby, która nie mo??e zakrywa? ust lub nosa z powodu:

a)      ca??o??ciowych zaburze?? rozwoju, zaburze?? psychicznych, niepe??nosprawno??ci intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo g???bokim,

b)      trudno??ci w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

 

 Opracowano na podstawie komunikatu MEN., (Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkó?? i placówek od 1 wrze??nia 2020 r.)

 

 

 

Ponadto szczegó??owe informacje dotycz?ce organizacji kszta??cenia i zalece?? MEN znajduj? si? na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-ksztalcenia-zalecenia-dla-dyrektorow

Wpis dodany: 31 Sierpień 2020
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 136288
Projekt i wykonanie: Orange Computers