Bezpieczny powrót do Szkoły Podstawowej w Dobryniu Dużym 1 września 2020

Regulamin organizacji pracy i pobytu
w Szkole Podstawowej w Dobryniu Dużym
obowiązujący od 1 września 2020
z uwzględnieniem wytycznych MEN, GIS i MZ

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art.30b upo).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art.30c upo).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
 1. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie zdrowi bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji ze względu na kontakt z przypadkiem potwierdzonym zarażeniem koronawirusem.
 2. Każdej osobie wchodzącej do szkoły, przed wejściem będzie mierzona temperatura termometrem bezdotykowym.
 3. Nauczyciele rozpoczynają dyżur od godz. 7:30.
 4. Uczniowie nie objęci dowożeniem przychodzą do szkoły do godziny 8:10, zaś dojeżdżający zgodnie z harmonogramem dowożenia.
 5. Rodzice i opiekunowie prawni nie mogą przebywać na terenie szkoły, a jedynie czekają na swoje dzieci przed budynkiem szkolnym.
 6. Wyjątek stanowią rodzice uczniów klas pierwszych, którzy mogą wejść do budynku szkoły w pierwszym tygodniu nauki dziecka za zgodą dyrektora szkoły.

Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych mogą wchodzić z dziećmi do szatni i sali lekcyjnej z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, i należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w szkole, rodzic/opiekun za zgodą dyrektora szkoły może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

 1. Rodzice i opiekunowie, którzy przyprowadzają i odbierają swoje dzieci, przebywają w wyznaczonej strefie szkoły (przed budynkiem szkoły) oraz przestrzegają zasad sanitarnych:
 2. Zarówno w drodze do szkoły i ze szkoły uczniowie i rodzice przestrzegają zasad higieny obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 3. Nie zezwala się na przebywanie w szkole osób z zewnątrz. W celu kontaktu z dyrektorem szkoły lub pracownikami szkoły udostępnia się numery telefonów na drzwiach wejściowych szkoły. W wyjątkowych przypadkach osoby takie obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Mogą to być tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • Dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • Dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

10.  Każda osoba przebywająca na terenie szkoły zobowiązana jest myć i dezynfekować ręce zgodnie z instruktażem umieszczonym na plakatach informacyjnych.

11.  Ze względu na ryzyko zakażenia rekomendowany jest ograniczony kontakt nauczycieli i pracowników obsługi z rodzicami i opiekunami prawnymi. Zaleca się techniki komunikacji na odległość, m.in. mailing, telefon itp. Za pomocą zdalnych form komunikacji będzie także możliwość organizowania zebrań z rodzicami oraz spotkań w sprawach wychowawczych i dydaktycznych uczniów. W przypadku stacjonarnych spotkań z rodzicami zaleca się przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zdrowotnego.

12.  W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów sugerujących chorobę (w tym w szczególności kaszel, gorączkę), izoluje się go z zachowaniem minimum 2 metrów dystansu od innych osób. Ponadto niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły oraz prosi o informację zwrotną w sprawie wyników konsultacji lekarskiej.

13.  Uczeń odizolowany jest w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu wyposażonym w termometr bezdotykowy i przebywa w nim pod opieką p. Elżbiety Dobrolińskiej do momentu pojawienia się w szkole rodziców/opiekunów prawnych.

14.  Organizacja pracy szkoły uwzględnia zachowanie dystansu między uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły. Nauczyciele dyżurujący dbają o bezpieczeństwo sanitarne uczniów na przerwach.

Uczniowie przebywający podczas przerw na częściach wspólnych szkoły powinni nosić maseczki lub przyłbice. Ponadto wprowadza się następujące przebywanie uczniów podczas przerw: parter - klasa IV, VIII i klasy oczekujące na wychowanie fizyczne; I piętro – klasy I, II, III, VI i VII.

Poszczególne klasy zorganizowane mają zajęcia lekcyjne w miarę możliwości w jednej sali.

15.  Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obowiązują zasady higieny, m.in. częste mycie i dezynfekowanie rąk, profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

16.  Sale lekcyjne oraz pomoce dydaktyczne i sportowe używane przez uczniów podczas zajęć są regularnie dezynfekowane. Nie zaleca się używania pomocy i sprzętów, które trudno jest zdezynfekować. Uczniowie używają tylko swoich przyborów do pisania i malowania, podręczników oraz innych rzeczy; nie pożyczają niczego od innych uczniów.

17.  Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (m.in. zabawek trudnych do dezynfekcji). Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

18.  Sale lekcyjne, sala gimnastyczna oraz inne pomieszczenia szkolne dezynfekowane są w miarę możliwości po każdej klasie, minimum raz dziennie. Sale lekcyjne należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę, podczas przerw oraz w miarę potrzeb podczas trwania zajęć lekcyjnych.

19.  Nauczyciel w klasach I-III może organizować przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

20.  Zalecane jest również organizowanie zajęć lekcyjnych, w tym szczególnie zajęć sportowych na boisku szkolnym z ograniczeniem ćwiczeń i gier wymagających bezpośredniego kontaktu uczniów ze sobą.

21.  Organizacja pracy szkoły, która ogranicza bezpośredni kontakt uczniów ze sobą dotyczy przede wszystkim przerw międzylekcyjnych, schodzenia uczniów do szatni, spożywania posiłków w stołówce szkolnej, przebierania się przed lekcją w-f.

22.  Nauczyciel świetlicy szkolnej zobowiązany jest do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających bezpośredni kontakt uczniów ze sobą. Salę przeznaczoną na organizację zajęć świetlicowych wietrzy się przynajmniej raz na godzinę.

23.  Biblioteka szkolna ustala harmonogram swojej pracy z uwzględnieniem ograniczonego kontaktu uczniów ze sobą oraz koniecznego okresu 2 dni kwarantanny dla książek i materiałów edukacyjnych powracających od uczniów w postaci zwrotów do biblioteki szkolnej.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń w szkole.

 1. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
  1. Na terenie szkoły istnieje obowiązek mycia i dezynfekcji rąk. Osoby przebywające na terenie placówki w tym rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz przebywania w miejscach do tego wyznaczonych.
  2. Sale lekcyjne, korytarze oraz pozostałe pomieszczenia w szkole są regularnie myte i dezynfekowane, ze szczególnym uwzględnieniem klamek, poręczy, blatów stolików, krzesełek, klawiatur, myszy komputerowych, włączników światła oraz innych sprzętów szczególnie użytkowanych i stwarzających niebezpieczeństwo sanitarne dla użytkowników wg harmonogramu prowadzonego przez pracowników obsługi.
  3. Podczas dezynfekowania sprzętów i pomieszczeń środkami chemicznymi należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie ilości użytych środków oraz sposobu ich dawkowania oraz wietrzyć pomieszczenia, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków używanych do dezynfekcji.
  4. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. Ponadto przy dozowniku z płynem do dezynfekcji znajdującym się na parterze usytuowano kosz na zużyte środki ochrony osobistej.

 

 

Funkcjonowania stołówki szkolnej na terenie szkoły.

 1. Przy organizacji żywienia zbiorowego obowiązują dotychczasowe przepisy prawa oraz dodatkowo szczególne zasady bezpieczeństwa pracowników stołówki, nauczycieli i uczniów.
 2. Obowiązują zasady wysokiej higieny sprzętów, blatów, naczyń, sztućców używanych stołówce szkolnej. Obowiązuje częsta dezynfekcja blatów stolików oraz krzesełek.
 3. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscu do tego przeznaczonym zapewniającym prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków oraz w miarę możliwości rozsadzanie uczniów z zachowaniem bezpiecznego odstępu między uczniami.
 4. Posiłki dostarczane przez firmę cateringową przywożone będą w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły. Dania i produkty podawane będą przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki.
 5. Rekomenduje się, aby wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. W przypadku awarii zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły.

 1. Do pracy w szkole przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych, bez temperatury oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. W miarę możliwości organizuje się pracę osobom z grupy ryzyka w tym po 60 roku życia minimalizującą ryzyko zakażenia.
 3. Pracownicy szkoły w tym nauczyciele, pracownicy obsługi są poinstruowani, że:
 4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. *
 • w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem;
 • w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną;
 • obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu (szkoły), w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 1. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
 2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki do przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

 1. Obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa nie dotyczy osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

a)      całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,

b)      trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

 

 Opracowano na podstawie komunikatu MEN., (Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.)

 

 

 

Ponadto szczegółowe informacje dotyczące organizacji kształcenia i zaleceń MEN znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-ksztalcenia-zalecenia-dla-dyrektorow

Wpis dodany: 31 Sierpień 2020
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 109376
Projekt i wykonanie: Orange Computers