Uwaga - Rodzice Uczni??w klas VIII szk???? podstawowych

Wybór szko??y ponadpodstawowej, to jedna z wa??niejszych decyzji w ??yciu m??odego cz??owieka. Wa??ne jest, aby wybory Pa??stwa dzieci by??y odpowiedzialne, aby przy tych wyborach uwzgl?dni? mo??liwo??ci, zainteresowania, predyspozycje oraz przeanalizowa? kryteria wyboru poszczególnych typów szkó??. Pa??stwa dzieci maj? do wyboru kontynuacj? nauki w liceum, technikum i bran??owej szkole I stopnia. Ka??da z tych typów szkó?? to dobry wybór!
Przed podj?ciem decyzji o wyborze typu szko??y i profilu klasy zach?camy Pa??stwa do wspólnej pracy z dzieckiem, z wykorzystaniem przygotowanej prezentacji. Prezentacj? opracowa??a p. Iwona Lipiec (??ród??o tekstu)

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10556

Klikaj?c w powy??szy link, przejdziecie do strony, gdzie pobierzecie Pa??stwo Prezentacj? "Wspieram, nie wybieram.pdf", w Plikach do pobrania.

Wpis dodany: 26 Maj 2020
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 136288
Projekt i wykonanie: Orange Computers