Powr??t uczni??w do szko??y/oddzia??u przedszkolnego wi???e si? z przestrzeganiem wytycznych.

Szanowni Rodzice!

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III i oddzia??ów przedszkolnych mog? bra? udzia?? w zaj?ciach opieku??czo–wychowawczych z elementami zaj?? dydaktycznych w szkole podstawowej/oddziale przedszkolnym. Rodzice zdecyduj?, czy skorzystaj? z takiej mo??liwo??ci.


Powrót uczniów do szko??y/oddzia??u przedszkolnego wi???e si? z przestrzeganiem wytycznych GIS, MZ i MEN, które dost?pne s? na stronie internetowej www.men.gov.pl oraz u dyrektora szko??y.Rodzice, którzy zdecyduj? si? na powrót dziecka do szko??y powinni ju?? zacz?? przygotowywa? je do tego. Ucze?? musi wiedzie?, ??e w szkole b?d? obowi?zywa? inne zasady ni?? wcze??niej, czyli:

  • zachowywanie przynajmniej 1,5 m dystansu mi?dzy rówie??nikami i doros??ymi (zabawy i rozmowy tylko z zachowaniem odleg??o??ci, niepodawanie r?ki na powitanie)
  • poruszanie si? po szkole zgodnie z regulaminem,
  • przebywanie w wytyczonych miejscach
  • zabawa tylko wyznaczonymi zabawkami, ??adnymi swoimi,
  • cz?ste mycie r?k (nie tylko po skorzystaniu z toalety),
  • unikanie dotykania oczu, nosa i ust
  • zas??anianie ust i nosa przy kichaniu czy kas??aniu i inne, z którymi zapoznaj? go nauczyciele.Ósmoklasi??ci!
Od 25 maja br. b?dziecie mogli uczestniczy? na terenie szko??y w konsultacjach z nauczycielami. Zainteresowani uczniowie zapisuj? si? na konsultacje u nauczyciela prowadz?cego zaj?cia.

Uczniowie!
Od 1 czerwca br. b?dziecie mogli korzysta? z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szko??y. Zainteresowani uczniowie zapisuj? si? na konsultacje u nauczyciela prowadz?cego zaj?cia.

Dyrektor Szko??y

Wpis dodany: 19 Maj 2020
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 136288
Projekt i wykonanie: Orange Computers