Uwaga Rodzice i Uczniowie Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym

Sposoby monitorowania post?pów uczniów,  weryfikacja wiedzy i umiej?tno??ci, sposoby informowania uczniów lub (i) rodziców  o post?pach ucznia w nauce,  a tak??e uzyskanych przez niego ocenach w Szkole Podstawowej w Dobryniu Du??ym.

Od dnia  25 marca 2020 r. przez okres pracy zdalnej ocenianie odbywa si? w formie oceny opisowej lub cyfrowej. Weryfikacja wiedzy i umiej?tno??ci uczniów b?dzie si? dokonywa??a na podstawie przesy??anych zdj??, plików i/lub skanów zada?? i ?wicze?? oraz projektów, czy nagra?? ucznia. Na ocen? wp??ywa? b?d? równie?? takie czynniki jak systematyczne odrabianie i przesy??anie prac oraz przedmiotowe systemy oceniania.

 

Ocena ko??coworoczna b?dzie uwzgl?dnia? stopie?? opanowania wiadomo??ci i umiej?tno??ci przez ucznia/uczennic? w stosunku do podstawy programowej w ca??ym roku szkolnym, z uwzgl?dnieniem post?pów oraz indywidualnych mo??liwo??ci ucznia (w tym mo??liwo??ci korzystania z nowych technologii). Poprawa oceny proponowanej mo??e nast?pi? w formie wykonania przez ucznia pracy projektowej lub innej, której zasady zostan? ustalone indywidualnie z ka??dym uczniem/uczennic?.

 

W przypadku trudno??ci ucznia/uczennicy z dost?pem do technologii zdalnej, zostanie obrany inny sposób realizowania zada??. Tre??ci programu nauczania zostan? dostosowane w taki sposób, aby mo??na je by??o efektywnie realizowa? ze wszystkimi uczniami przy u??yciu dost?pnych metod. Mo??e to oznacza?, ??e niektóre tre??ci z Podstawy Programowej zostan? przeniesione do realizacji w klasie programowo wy??szej.

 

W przypadku ca??kowitego braku dost?pu do spo??eczno??ciowych mediów, ucze?? otrzyma pakiet materia??u w wersji papierowej z mo??liwo??ci? odbiorów i zwrotów zrealizowanych zagadnie?? w miejscu ustalonym przez obie strony.

 

Ka??dy z nauczycieli s??u??y uczniom i rodzicom konsultacj? telefoniczn?, mailow? lub poprzez komunikator (Viber, Messenger itp.) w ustalonych przez obie strony godzinach pracy dydaktycznej.

 

O ocenach bie???cych nauczyciel b?dzie informowa?? ucznia przez wymienione wy??ej kana??y komunikacyjne. Oceny i osi?gni?cia uczniów b?dzie zapisywa?? w swoich zasobach, nast?pnie po powrocie do pracy zapisze je w dzienniku lekcyjnym.

 

Uczniowie!

Nie traktujcie tego czasu, jako wolnego. Nie sp?dzajcie wi?kszo??ci dnia przed komputerem. Zaplanujcie swój rozk??ad dnia na: bezpieczne i aktywne zaj?cia ruchowe na ??wie??ym powietrzu dla zachowania zdrowia i wzmocnienia odporno??ci; umiej?tnie wykorzystujcie materia??y edukacyjne przygotowywane przez nauczycieli; nie zapomnijcie o czytaniu lektur lub ciekawych ksi???ek; mo??ecie tak??e korzysta? z zasobów internetowych, programów edukacyjnych.

Rodzice! 

Wspierajcie dzieci w nauce, która obecnie przybra??a inn? form? ni?? dotychczas. Zach?cajcie dzieci do samodzielnej nauki, do czytania ksi???ek, ogl?dania filmów edukacyjnych.

Wykorzystajcie ten czas na budowanie relacji z dzie?mi: porozmawiajcie, zagrajcie wspólnie w jak??? gr?, przyst?pcie do wspólnych porz?dków lub prac domowych, obejrzyjcie warto??ciowy film, poczytajcie wspólnie ksi???k?, nauczcie dzieci gotowa?, szy?, majsterkowa?. Poka??cie w ten sposób swoim dzieciom, ??e ka??da chwila wspólnie sp?dzona mo??e by? wspania??? przygod?.

Sprawd??cie ponadto, czy na pewno komputer, którego u??ywa dziecko posiada aktualny program antywirusowy.  

Nie zapominajcie o rygorystycznym przestrzeganiu w domu zasad higieny i czysto??ci pomieszcze??, w których przebywacie.


Serdecznie pozdrawiamy

Dyrekcja i Nauczyciele Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym

Wpis dodany: 19 Marzec 2020
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 139208
Projekt i wykonanie: Orange Computers