Uwaga - Zawieszenie zaj?? dydaktyczno-wychowawczych w szko??ach, przedszkolach

Rodzicu,

  • ze wzgl?du na bezpiecze??stwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zaj?cia zostan? zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szko??ach podstawowych 12 i 13 marca br. b?d? jeszcze prowadzone dzia??ania opieku??cze;
  • zach?caj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie b?dzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodr?czniki.pl. udost?pnia szereg materia??ów edukacyjnych, które pozwalaj? uzupe??ni?, ugruntowa? i poszerzy? wiedz?. Dost?p do tych zasobów jest bezp??atny;
  • je??li masz dziecko w wieku do 8 lat, przys??uguje Ci zasi??ek opieku??czy do 14 dni. Szczegó??owe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przeka?? osobom, które b?d? opiekowa? si? Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotycz?ce bezpiecze??stwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czysto??ci pomieszcze??, w których przebywasz;
  • ??led?? na bie???co komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesy??ane przez dyrektora szko??y.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kszta??cenia specjalnego mo??e wyst?pi? do dyrektora szko??y, do której ucz?szcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

Uczniu,

  • pami?taj o swoim bezpiecze??stwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie s? du??e skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szko??y nie powinna oznacza? dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zaj?? w Twojej szkole. Przeczytaj ulubion? ksi???k?, spróbuj uzupe??ni? swoje wiadomo??ci lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materia??ów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czysto??ci pomieszcze??, w których przebywasz.

 

?ród??o:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

Wpis dodany: 11 Marzec 2020
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 138491
Projekt i wykonanie: Orange Computers