Ankieta do mieszka??c??w
Parafia  Rzymskokatolicka p.w. ??w. Przemienienia Pa??skiego w Malowej 
Górze zamierza przyst?pi? do naboru og??oszonego w dniu 4 grudnia 2019 r. 
przez Gmin? Zalesie. Przedmiotowy nabór dotyczy wyboru partnera 
niezb?dnego do przygotowania oraz pó??niejszej realizacji projektu 
przed??o??onego w ramach konkursu nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19 z 
Dzia??ania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020. Celem przedmiotowego projektu b?dzie efektywne wykorzystanie 
potencja??u dziedzictwa kulturowego Gminy Zalesie  w celu osi?gni?cia 
korzy??ci spo??ecznych i gospodarczych w wymiarze lokalnym, a tak??e 
regionalnym. Ankieta b?dzie dost?pna w dniach: 17-22 grudnia 2019 r. 
Prosimy o jej wype??nieni i wskazanie Pa??stwa oczekiwa?? w zakresie 
wykorzystania potencja??u Parafii dla celów kulturalnych.Link https://forms.gle/ua1EhhrNjxbS26rm8


Wpis dodany: 18 Grudzień 2019
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 138491
Projekt i wykonanie: Orange Computers