Mistrzowie w zb??rce zu??ytych baterii

W kategorii na najwi?ksz? zebran? mas? baterii w podziale na poszczególne województwa szko??a zaj???a pierwsze miejsce zbieraj?c 916 kg zu??ytych baterii. Uwzgl?dniaj?c wszystkie szko??y w Polsce  34. miejsce, za?? w??ród szkó?? podstawowych 20. miejsce. Natomiast w kategorii na najwi?ksz? mas? w przeliczeniu na liczb? uczniów osi?gn?li??my 15,5 kg zu??ytych baterii na jednego ucznia, co plasuje nasz? szko??? na 9. miejscu w Polsce w??ród wszystkich szkó??, natomiast na 3. w??ród szkó?? podstawowych. Wszystkim osobom, które zaanga??owa??y si? w zbiórk? baterii gratulujemy!

W ramach innych podj?tych dzia??a?? ekologicznych uczniowie zebrali dotychczas 205 tonerów – 100 kg oraz 2780 kg elektrosprz?tu. Uczniowie na tym nie poprzestali. Zbiórka innych surowców trwa w dalszym ci?gu (makulatura, plastik).

Kolejna zbiórka surowców wtórnych odb?dzie si? we wrze??niu w ramach szkolnego konkursu na Mistrza segregacji, za?? jego podsumowanie nast?pi w pa??dzierniku przysz??ego roku szkolnego.

 

 

Wpis dodany: 22 Czerwiec 2016
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 137615
Projekt i wykonanie: Orange Computers