Dzie?? Sportu w Dobryniu Du??ym

Dzie?? rozpocz?to spotkaniem z Policjantem i krótkiej pogadance nt. bezpiecznych wakacji, nast?pnie wy??wietlono prezentacj? multimedialn? zawieraj?c? rady: jak zachowa? si? nad wod?, w górach, w domu i w internecie.

Kolejnym punktem tego dnia by??y ró??norodne konkurencje sportowo-rekreacyjne na ??wie??ym powietrzu.

Dzie?? zako??czono podsumowaniem rywalizacji, rozdaniem ulotek profilaktycznych dotycz?cych u??ywek i bezpiecznego wypoczynku letniego oraz s??odkim pocz?tunkiem. 

Wpis dodany: 29 Czerwiec 2015
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 136288
Projekt i wykonanie: Orange Computers