Feryjny Turniej Tenisa Sto??owego

W poniedzia??ek, tj. 2 lutego 2015 roku w Szkole Podstawowej w Dobryniu Du??ym rozegrano Turniej Tenisa Sto??owego o Nagrod? Dyrektora Szko??y w dwóch kategoriach wiekowych: klasy II-IV i V - VI.

Klasyfikacja ko??cowa przedstawia si? nast?puj?co:

w kategorii uczniów klas II-IV

I m-ce Mi??osz Koryci??ski

II m-ce Izabela Marczak

III m-ce Dawid Wolski

 

w kategorii uczniów klas V-VI

I m-ce Kacper Pyndryk

II m-ce Mateusz Pyndryk

III m-ce Zofia Koryci??ska

Zwyci?zcy pierwszych miejsc walczyli o nagrod? g??ówn? - Puchar Dyrektora Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym.

Najlepszym tenisist? ca??ego Turnieju zosta?? ucze?? klasy V Kacper Pyndryk, którego nagrodzono pucharem.

Zdobywców trzech pierwszych miejsc nagrodzono pami?tkowymi dyplomami, medalami oraz symboliczn? nagrod? rzeczow?, a ka??dy uczestnik otrzyma?? batonik. 

Po zako??czonym Turnieju wszyscy udali si? na s??odki pocz?stunek.

Nagrody w Turnieju ufundowa??a Pani Dyrektor Jolanta Jó??wik.

Wpis dodany: 02 Luty 2015
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 139208
Projekt i wykonanie: Orange Computers