III miejsce Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym w klasyfikacji sportowej w Powiecie

Szko??? reprezentowa??y najlepsze zawodniczki w tenisie sto??owym w swojej kategorii wiekowej, tj.  Zofia Koryci??ska i Martyna Gryciuk pod opiek? Pani Marzeny Nied??wied??.

Trzecie miejsce w Powiecie Bialskim to bardzo du??y sukces uczniów z Dobrynia Du??ego.

Przez ca??y rok szkolny uczniowie Ci startuj? w ró??nego rodzaju zawodach, przez co sumowane s? punkty. Punkty naliczane s? za zawody od szczebla mi?dzygminnego, a jak wiadomo w naszej gminie s? te?? inne szko??y, które maj? tak??e bardzo dobrych zawodników.

Wpis dodany: 09 Listopad 2014
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 134348
Projekt i wykonanie: Orange Computers