I miejsce Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym w Gminnym Turnieju Zdrowotno - Sportowym

W turnieju uczestniczy??y dru??yny pi?ciu szkó?? podstawowych w gminie Zalesie. Ka??d? dru??yn? stanowi??o ???cznie sze??ciu reprezentantów danej szko??y z klas IV – VI, trzy dziewcz?ta i trzech ch??opców.

Turniej sk??ada?? si? z dwóch cz???ci: Testu wiedzy o zdrowiu oraz konkurencji sprawno??ciowych, tj. „Pi?cioboju”

W Turnieju uczestnicy zdobywali punkty indywidualnie oraz dru??ynowo ???cznie z Testu i Pi?cioboju.

 

    Po bardzo wyrównanej rywalizacji, Dru??yna Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym zaj???a I m-ce.

Zwyci?sk? dru??yn? stanowili nast?puj?cy uczniowie: Gryciuk Martyna (kl. IV), Pyndryk Mateusz (kl. IV), Koryci??ska Martyna (kl. V), Biegaj??o Krzysztof  (kl. V), Pyndryk Oliwia (kl. VI), Koryci??ski Filip (kl. VI)

Indywidualnie Biegaj??o Krzysztof ze Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym otrzyma?? tytu?? „Mistrza” w swojej kategorii wiekowej.

Ka??d? reprezentacj? szko??y nagrodzono pami?tkowym pucharem i dyplomem.

„Mistrzów Zdrowia” nagrodzono pami?tkowymi nagrodami i dyplomami „Mistrza”, natomiast ka??dy zawodnik otrzyma?? dyplom uczestnika oraz nagrod? ksi???kow?.

Wszystkie nagrody ufundowa??a Gminna Komisja Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych w Zalesiu, natomiast dyplomy Gminny O??rodek Kultury w Zalesiu.

Inicjatorem Turnieju by??a Szko??a Podstawowa w Dobryniu Du??ym.

Koordynatorem Turnieju by??a Pani Marzena Nied??wied?? przy wspó??pracy przedstawicieli Gminnej Rady Sportu w Zalesiu.

Wpis dodany: 19 Marzec 2014
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 132353
Projekt i wykonanie: Orange Computers