Lekcja gimnastyki w klasie VI

 

Scenariusz lekcji gimnastyki w klasie VI  Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym

 

Prowadz?ca: Marzena Nied??wied??

Data:  06.03.2014r.

Miejsce ?wicze??: sala gimnastyczna

Liczba uczniów: 8 (dziewcz?ta i ch??opcy)

 

TEMAT ZAJ??: Kszta??towanie poczucia rytmu w ?wiczeniach przy muzyce. Nauka lotnego przewrotu w przód.

CELE:

Zadania szczegó??owe:

1. w zakresie umiej?tno??ci - ucze??:

-  umie swobodnie porusza? si? w rytm muzyki,

-  potrafi wykona? ?wiczenia z wykorzystaniem ??awek, wed??ug inwencji nauczyciela,

-  umie wykona? przewrót w przód z naskoku na materacu.

 2. w zakresie wiadomo??ci - ucze??:

-   wie jaki jest wp??yw ?wicze?? przy muzyce na organizm,

-   zna zasady bezpiecznego wykonywania ?wicze??,

-   wie, jak wykona? przewrót w przód z pó??przysiadu,

-   zna zasady bezpiecze??stwa podczas zaj?? oraz sposoby samoochrony i asekuracji.

 3. w zakresie sprawno??ci motorycznej - ucze??:

-   rozwinie koordynacj? ruchow?, zwinno???, równowag?, refleks, gibko???,

-   dostosuje ruch do muzyki,

 4. w zakresie wychowania - ucze??:

-    dba o  bezpiecze??stwo swoje i innych, poszanowanie sprz?tu, umiej?tno??? dzia??ania w  grupie.

Przybory i przyrz?dy: magnetofon, ??awki gimnastyczne, materace, pi??ki, szarfy, laski gimnastyczne,

Formy prowadzenia zaj??: frontalna, indywidualna, w zespo??ach

Metody prowadzenie zaj??: na??ladowcza-??cis??a, zabawowa-klasyczna, bezpo??redniej celowo??ci ruchu

 

TOK LEKCJI

TRE??CI  I  ZAKRES ZADA??

CZAS

UWAGI

I CZ????  WST?PNA

 Organizacja grupy i sprawdzenie gotowo??ci do zaj??

Rozgrzewka 

 

 

 • Zbiórka,
 • powitanie,
 • sprawdzenie obecno??ci,
 • zapoznanie z zadaniami lekcji,
 • zabawa i ?wiczenia przy muzyce:

 

Zabawa o??ywiaj?ca: uczniowie w rytm muzyki poruszaj? si? podskokami zmiennymi w ró??nych kierunkach, mi?dzy rozstawionymi ??awkami.
W momencie wy???czenia muzyki „wskakuj?” na ??awk? i przyjmuj? poz? pokazan? przez N lub jedn? z ?wicz?cych.

?w. kszta??tuj?ce przy muzyce na ??aweczkach.

- Marsz w miejscu:

 1 dotkni?cie palcami PN ??awki; 2,3,4 marsz w miejscu

5- 8 jw. tylko LN akcent

9- 32 jak 1- 8

Praca RR:

1 kla??ni?cie w d??onie- 2,3,4 marsz

5 kla??ni?cie w d??onie- 6,7,8 marsz

8- 16 jak 1- 8

1 ugi?cie RR w st. ??okciowych

2 wyprost RR od przodu, 3 jak na 1, 4 powrót do p.w.

1 wej??cie PN na ??awk?,

2 dostawienie LN do PN,

3 zej??cie PN z ??awki,

4 dostawienie LN; praca RR jw.

5-16 jw.

1 wej??cie PN na ??awk?

2 uniesienie ugi?tej w kolanie LN do góry

3 postawienie LN

4 do???czenie PN

5-16 jw.

1-16 jw. zaczynaj?c LN

1 wej??cie PN na ??awk?

2 uniesienie i kopni?cie LN

3 postawienie LN

4 do???czenie PN

5-16 jw.

1-16 jw. zaczynaj?c LN

1- 8 PN V step

1-8 LN V step

- Wykonanie wszystkich ?wicze?? do muzyki w formie krótkiego uk??adu.

- Marsz w miejscu:

1 wdech, uniesienie RR do góry

2 wydech, opuszczenie RR w dó??

3-4 jak 1- 2

 

 

 

 5’

 

 

 

 

 

10'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Uczniowie ?wicz? bez obuwia
 • Nauczyciel wyznacza uczniów, którzy przynosz? sprz?t

 

 

 

 

 

 • Przypomnienie poznanych elementów

 

 

 

 

 

 

 • Rozgrzewk? prowadzi nauczyciel
 • Uczniowie ustawieni przed ??aweczkami  

IICZ????  G?ÓWNA

Kszta??towanie umiej?tno??ci, doskonalenie sprawno??ci

 

 • Z przysiadu podpartego przewrót w przód do przysiadu
 • Z pó??przysiadu przewrót w przód do przysiadu
 • Z pó??przysiadu naskok w przód na r?ce do przysiadu
 • Przewroty w przód nad le???c? na materacu: szarf?, pi??k? r?czn?, pi??k? koszykow?, pi??k? lekarsk?
 • Przewroty w przód nad le???c? przed materacem pi??k? lekarsk?
 • Wyskok w gór?, skok na równe nogi i przewrót w przód do przysiadu
 • Przewrót w przód nad ustawionymi dwiema pi??kami lekarskimi
 • Przewrót w przód z naskoku - powoli zwi?kszaj?c odleg??o??? mi?dzy miejscem odbicia nóg a miejscem po??o??enia r?k na materacu.

 

 

 25’

 

 • Roz??o??enie materacy na ca??ej szeroko??ci korytarza,3uczniów na materacu
 • ?wiczenia pokazywane s? przez nauczyciela.
 • Uczniowie musz? przestrzega? zasad bezpiecze??stwa.
 • ?wiczenie to ma pozbawi? uczniów l?ku przed przewrotem z naskoku
 • Nauczyciel zwraca uwag? na naskok na r?ce i prawid??owe skulenie g??owy

III CZ???? KO??COWA

?wiczenia uspokajaj?ceCzynno??ci organizacyjne

 


 

 • ?wiczenia rozci?gaj?ce w siadzie prostym i prostym rozkrocznym.
 • Le??enie ty??em, nogi ugi?te w kolanach, oddech przez nos, wydech ustami

 

 • Odniesienie sprz?tu na miejsce
 • Zbiórka,omówienie lekcji
 • Nauczyciel wst?pnie ocenia wykonywane przewroty. podaje instrukcje dotycz?ce rozci?gania mm. w domu

 

2’

 

 

 

 

3’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyró??nienie najbardziej zaanga??owanych osób.

Wpis dodany: 18 Marzec 2014
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 136288
Projekt i wykonanie: Orange Computers