Cykliczne zaj?cia ruchowe w Szkole Podstawowej w Dobryniu Du??ym.
W dniu 7 marca 2014 r. odby??y si? kolejne zaplanowane zaj?cia ruchowe z cyklu ??Wsp??lnie biegamy, skaczemy i gramy?, maj?ce na celu integracj? zespo????w klas m??odszych,oraz mo??liwo??? uczestniczenia w zaj?ciach kole??e??skich. Podczas prowadzonych zabaw i ?wicze?? rozwijali??my szybko???, zwinno???, celno??? oraz umiej?tno??? pracy w parach. Tego typu zaj?cia prowadzone s? przez nauczycielki systemem zmianowym. S? one doskona??? form? wsp????pracy oraz daj? mo??liwo??? dzielenia si? wiedz? i umiej?tno??ciami.
Wpis dodany: 09 Marzec 2014
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 139208
Projekt i wykonanie: Orange Computers