Lekcja wychowania fizycznego w klasie III

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego w klasie III Szko??y Podstawowej
w Dobryniu Du??ym

 

Prowadz?ca: Marzena Nied??wied??

Data:  17.02.2014r.

Miejsce ?wicze??: sala gimnastyczna

Liczba uczniów: 8

 

Temat: Kszta??towanie skoczno??ci, zr?czno??ci, równowagi, koordynacji ruchowej, gibko??ci z zastosowaniem toru przeszkód.

 

Cele lekcji:

 - umiej?tno??ci – ucze?? potrafi wykona? poszczególne ?wiczenia na torze przeszkód, estetycznie porusza? si?, improwizowa?,

- wiadomo??ci – ucze?? pozna now? zabaw? "Berka Uszatego", wie jak nale??y ?wiczy? bezpiecznie,

- motoryczno??ci (sprawno??ci) – ucze?? rozwija swoje cechy motoryczne,

- kszta??towania postawy – ucze?? prze??ywa rado??? i satysfakcj? z uczestniczenia w zabawach i ?wiczeniach.

 Cz???? wst?pna

·     Czynno??ci organizacyjno - porz?dkowe: zbiórka, sprawdzenie obecno??ci, podanie tematu zaj??.

·      Zabawa o??ywiaj?ca "Berek Uszaty" - berek skacz?c na pi??ce uszatej próbuje z??apa? uciekaj?ce dzieci. Osob? z??apan? mo??na odmrozi? poprzez klepni?cie j? w d??onie.
Inna odmiana: berek porusza si? skokami obunó?? ??api?c uciekaj?ce - skacz?ce na pi??kach dzieci. Z??apane dziecko wykonuje le??enie przodem na pi??ce, mo??e powróci? do zabawy gdy inny uciekaj?cy j? odmrozi/dotknie.(w zabawie uczestniczy kilku berków)

·      ?wiczenia ogólnorozwojowe. 

Cz???? g??ówna

TOR PRZESZKÓD

1.      Start z hula -hop

2.      Przej??cie/przeskok przez klocek, w kszta??cie litery "H"

3.      Przej??cie po szczebelkach drabinki

4.      Przeskoki z nogi na nog? po roz??o??onych kó??kach

5.      Przej??cie slalomem w podporze przodem mi?dzy ma??ymi klockami

6.      Zamiana ring na??o??onych na pacho??ki, oddalonych od siebie na ok. 1m.

7.      Przej??cie równowa??ne po ??aweczce z woreczkiem na g??owie

8.      Skoki zawrotne na ??aweczce

9.      Turlanie na materacu

 Powtarzamy 2x, nast. zmiana niektórych ?wicze??.

1.      2 skoki hula-hop

2.      j.w.

3.      Przej??cie pod i nad drabink?

4.      j.w.

5.      Przej??cie slalomem w podporze ty??em

6.      j.w

7.      Przej??cie j.w., ale omijaj?c 2 pi??ki lekarskie

8.      j.w.

9.      Przewrót w przód na materacu

Powtarzamy 2x, nast. zmiana niektórych ?wicze??.

1.      j.w.

2.      Przeczo??ganie si? pod klockiem

3.      j.w.

4.      Przej??cie ty??em po kó??kach

5.      j.w.

6.      rzut ringa w gór? i z??apanie, nast. rzut w gór? drugiego i z??apanie

7.      j.w.

8.      Podci?ganie na ??aweczce

9.      j.w.

Powtarzamy 2x.

·         Pokonanie toru przeszkód wg w??asnej inwencji.

Powtarzamy 2x.

 

Cz???? ko??cowa

· Zabawa uspokajaj?ca "Szybki Bill"

Uczniowie dobieraj? si? w pary i siadaj? naprzeciwko siebie w siadzie skrzy??nym. Pomi?dzy nimi znajduje si? klocek a na nim woreczek. Uczestnicy zabawy trzymaj? r?ce splecione z ty??u. Na sygna?? prowadz?cego "1,2,3"  kto pierwszy zabierze woreczek, ten zdobywa punkt.

· Czynno??ci porz?dkowe - zbiórka, omówienie lekcji, ocena aktywno??ci ?wicz?cych, po??egnanie.

 

 

Wpis dodany: 23 Luty 2014
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 132353
Projekt i wykonanie: Orange Computers