RODZINNY TURNIEJ TENISA STO?OWEGO - FERIE 2014

Tegoroczne ferie zimowe w Szkole Podstawowej w Dobryniu Du??ym rozpocz?to bardzo aktywnie, bowiem ju?? pierwszego dnia ferii przeprowadzono Rodzinny Turniej Tenisa Sto??owego realizuj?c obszar nr 8 Akcji „?wiczy? ka??dy mo??e” w ramach Roku Szko??y w Ruchu.

Celem turnieju by??o aktywne sp?dzanie czasu wolnego w gronie rodziny oraz popularyzacja gry w tenisa sto??owego.

Warunkiem uczestnictwa w Turnieju by??o zg??oszenie „Dru??yny rodzinnej” sk??adaj?cej si? z rodzica i dziecka. Partie meczowe rozgrywano wed??ug przepisów tenisa sto??owego w grach deblowych, z podzia??em dzieci na dwie kategorie wiekowe tj., klasy IV i m??odsi plus ich rodzice oraz klasy V-VI wraz z rodzicami. Turniej rozgrywano system „do dwóch przegranych”.

Na zwyci?zców obu kategorii czeka??y pami?tkowe medale i dyplomy, za?? nagrod? g??ówn? by?? Puchar Dyrektora Szko??y.

Na Turniej zg??osi??o si? czterna??cie dru??yn rodzinnych. Po bardzo d??ugiej i cz?sto bardzo wyrównanej walce wy??oniono zwyci?zców.

Rodzina Koryci??skich w sk??adzie Filip i mama Monika wygrali wszystkie mecze zdobyli najwa??niejsze trofeum – Puchar Dyrektora Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym.

 

Medalami nagrodzono nast?puj?ce dru??yny rodzinne:

w kategorii uczniów klas IV i m??odsi z rodzicami:

I m-ce p. Marczakowie Izbela i tata Jaros??aw

II m-ce p. Koryci??scy Mi??osz, Zofia i mama Monika

III m-ce p. Pyndrykowie Mateusz i tata Piotr

 

w kategorii uczniów klas V-VI z rodzicami:

I m-ce p. Koryci??scy Filip i mama Monika

II m-ce p. Marczakowie Marcin i tata Jaros??aw

III m-ce p. Tarucowie Kajetan i mama Barbara

 

Za uczestnictwo ka??dy m??ody zawodnik otrzyma?? plan lekcji i s??odki upominek. Po Turnieju wszyscy uczestnicy udali si? na s??odki pocz?stunek.

Inicjatorem Turniej oraz s?dzi? g??ównym by??a pani Marzena Nied??wied?? - nauczyciel wychowania fizycznego w tej??e szkole.

Wszystkie nagrody ufundowa??a Pani Dyrektor Jolanta Jó??wik.

Wpis dodany: 30 Styczeń 2014
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 139208
Projekt i wykonanie: Orange Computers