Album: Uroczyste zako??czenie roku szkolnego 2021/2022

Po miesi?cach wyt???onej pracy, 24 czerwca 2022 roku nadszed?? czas na zako??czenie roku szkolnego 2021/2022 i upragniony wypoczynek. Na pocz?tku Pani Dyrektor Jolanta Jó??wik przywita??a uczniów klas 0-VIII, rodziców, nauczycieli i pracowników szko??y.

W podnios??ej atmosferze odby??a si? najpierw ceremonia przekazania Sztandaru Szko??y i ??lubowania absolwentów. Nast?pnie uczniowie klasy VIII podzi?kowali  nauczycielom i rodzicom za pomoc, wsparcie i trud w??o??ony w  ich nauczanie i wychowanie. W imieniu Rodziców naszych absolwentów g??os zabra??a pani Joanna Oto??enko dzi?kuj?c nauczycielom za wieloletni trud wychowania i nauczania ich dzieci.

Momentem d??ugo wyczekiwanym przez uczniów by??o wr?czenie przez Pani? Dyrektor i Wychowawców ??wiadectw oraz nagród za wysokie wyniki w nauce, prac? w Samorz?dzie Uczniowskim i aktywie bibliotecznym. Podzi?kowania równie?? zosta??y z??o??one Radzie Rodziców, która aktywnie dzia??a??a na rzecz szko??y i uczniów.

Cz???? oficjaln? uroczysto??ci zako??czy??o przemówienie Pani Dyrektor podsumowuj?ce schy??kowy rok szkolny z ??yczeniami dla wszystkich uczniów udanych i bezpiecznych  wakacji, pe??nych wra??e?? i s??onecznej pogody. Aby w trakcie ich trwania nabrali si??y i energii na nadchodz?ce od wrze??nia wyzwania.

Po spotkaniu ogólnym, uczniowie poszczególnych klas udali si? wraz z wychowawcami do sal lekcyjnych, by we w??asnym gronie dokona? refleksji nad minionymi  miesi?cami oraz podzieli? si? wakacyjnymi planami.

Album dodany: 24 Czerwiec 2022
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 124264
Projekt i wykonanie: Orange Computers