Album: Og??oszenie wynik??w wybor??w do Samorz?du Uczniowskiego w Szkole w Dobryniu Du??ym

21 czerwca w naszej szkole odby??y si? wybory, w wyniku których wy??oniono sk??ad Samorz?du Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023. G??osowanie nadzorowa??a Komisja Wyborcza w sk??adzie: Maria Markowska, Klaudia Kopa??ska, Weronika Oto??enko i Igor Lesiuk. W g??osowaniu uczestniczyli uczniowie klas I-VIII.

Wybrano nast?puj?cy sk??ad Samorz?du Uczniowskiego:
Lena Kondratiuk – klasa V – przewodnicz?ca
Emilia Marczak – klasa V– zast?pca


Ponadto wy??oniono sk??ad pocztu flagowego:

Chor???y: Adam Ka??niuk

Asysta: Paulina Wolska i Aleksandra Siluk

Gratulujemy !!!

Serdecznie dzi?kujemy za zaanga??owanie cz??onkom Komisji Wyborczej, kandydatom do Samorz?du Uczniowskiego, jak i wszystkim uczniom bior?cym udzia?? w g??osowaniu.

Album dodany: 23 Czerwiec 2022
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 124264
Projekt i wykonanie: Orange Computers