Album: Dzie?? Sportu 2022

15 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej w Dobryniu Du??ym zorganizowano Dzie?? Sportu. Na pocz?tku wy??wietlono filmy edukacyjne nt. Bezpiecznych wakacji, a nast?pnie Pan policjant wymieni?? kilka rad tak??e na temat bezpiecznego wypoczynku letniego.

Najwi?cej rado??ci w tym dniu by??o wida? na boiskach szkolnych, gdzie najm??odsi próbowali swoich si?? na stacjach sprawno??ciowych przygotowanych przez starszych kolegów i kole??anki. Pó??niej uczestniczyli w zabawach i grach ruchowych pod okiem wychowawców. W tym samym czasie kl. IV-VIII integrowali si? graj?c w Palanta i w pi??k? no??n?.

W tym dniu przeprowadzono równie?? Konkurs Wiedzy o Sporcie w dwóch kategoriach wiekowych, wykorzystuj?c aplikacj? Quiziz.

I m-ce Emilia Marczak /w??ród uczniów kl. IV-V

I m-ce Maria Markowska /w??ród uczniów kl. VII-VIII

Ponadto zorganizowano Konkurs czytelniczy dla kl. I-III

Najlepsz? znajomo??ci? lektur wykaza??y si? uczennice:

I m-ce Natalia Nied??wiedzka i Kamila Witek, ucz. kl. III

II m-ce Aleksandra Pilipiuk i Maja Jarmoluk, ucz. kl. I

W obu konkursach zwyci?zcy otrzymali pami?tkowe dyplomy i nagrody.

Gratulujemy!

Wszyscy uczestnicy Dnia Sportu otrzymali s??odkie upominki ufundowane przez rad? rodziców.

Album dodany: 15 Czerwiec 2022
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 124264
Projekt i wykonanie: Orange Computers