Album: Festyn Rodzinny w Dobryniu Du??ym

12 czerwca  2022 r. odby?? si? Festyn Rodzinny, którego wspó??organizatorami byli: Szko??a Podstawowa w Dobryniu Du??ym, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Dobry?? Du??y oraz Parafia Malowa Góra.

Po powitaniu uczestników i zaproszonych go??ci nast?pi??a cz???? oficjalna: wyst?py naszych najm??odszych uczniów oraz Zespo??u Ludowego "Dobrynianki".

Ka??dy uczestnik móg?? wzi?? udzia?? w zabawie z animatorkami, zrobi? balonow? posta?, a tak??e obejrze? pokaz gaszenia po??aru i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez stra??aków z Ochotniczej Stra??y Po??arnej w Dobryniu Du??ym. Ch?tni mogli pomalowa? sobie buzi? i zaple??? kolorowe warkoczyki. Ka??dy uczestnik móg?? zje??? gor?c? kie??bask?. Du??? atrakcj? dla dzieci by??a wata cukrowa i lody.

Album dodany: 14 Czerwiec 2022
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 132353
Projekt i wykonanie: Orange Computers