Album: Sportowe zmagania przy stole tenisowym w czasie ferii zimowych

Tradycj? Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym sta?? si? turniej tenisa sto??owego organizowany dla dzieci i m??odzie??y w czasie ferii zimowych, dlatego te?? 11 lutego 2013r. rozegrano taki Turniej. Rywalizowano w dwóch kategoriach: dziewcz?t i ch??opców o Nagrod? Dyrektora Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym”.

Na zwyci?zców czeka??y pi?kne puchary.

Klasyfikacja Turnieju przedstawia si? nast?puj?co:

W kategorii dziewcz?t:

I m-ce Julia Gryciuk

II m-ce Dagmara Sawczuk

III m-ce Agata Pyndryk

IV m-ce Martyna Gryciuk

W kategorii ch??opców:

I m-ce Damian Cydejko

II m-ce Filip koryci??ski

III m-ce Mateusz Pyndryk

IV m-ce Jakub Gryciuk

 

Miejsca na podium w obu kategoriach nagrodzono pami?tkowymi dyplomami i pucharami, za?? miejsca czwarte wyró??niono nagrod? rzeczow?.

Na koniec rywalizacji najlepszy zawodnik i najlepsza zawodniczka podj?li rywalizacj? o najwa??niejsze trofeum Turnieju. Zwyci?zca otrzyma?? najwi?kszy puchar, a by??a nim uczennica klasy VI Julia Gryciuk.

Ka??dego uczestnika Turnieju za sportow? walk? nagrodzono s??odkim upominkiem.

Nad poprawnym przebiegiem ca??ego Turniej czuwa??a pani Marzena Nied??wied?? - nauczyciel wychowania fizycznego w tej??e szkole.

Wszystkie nagrody ufundowa??a Pani Dyrektor Jolanta Jó??wik.

Album dodany: 04 Czerwiec 2013
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 139798
Projekt i wykonanie: Orange Computers