Album: Biegi Jana Kulbaczy??skiego po Ziemi Piszczackiej

Zawody odby??y 28 maja 2013r. w Zahorowie. Przeprowadzono je z podzia??em na ch??opców i dziewcz?ta oraz na wiek (klasy I-II, III-IV, V-VI).

Dziesi?cioro uczniów ze Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym wzi???o udzia?? w tych zawodach.

Najlepszy wynik osi?gn???a uczennica klasy II Izabela Marczak zdobywaj?c II miejsce. Jej wysi??ek nagrodzono pucharem i dyplomem.

Siódme miejsca w swoich kategoriach wiekowych  zaj???y: Weronika Harasimiuk z klasy II oraz Dagmara Sawczuk z klasy VI.

Pozostali uczestnicy zajmowali miejsca poza pierwsz? dziesi?tk?.

Nadmieni? nale??y, i?? w ka??dej kategorii wiekowej startowa??o trzydziestu zawodników lub wi?cej.

Album dodany: 29 Maj 2013
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 139797
Projekt i wykonanie: Orange Computers