Album: IX ??wi?to Rodziny w Dobryniu Du??ym

26. maja 2013 r. odby??o si? IX ??wi?to Rodziny. Jest to impreza, która na trwa??e wpisa??a si? w tradycj? naszej szko??y.

Zosta??a ona zorganizowana przy wspó??pracy Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Miejscowo??ci Dobry?? Du??y oraz Gminnym O??rodkiem Kultury w Zalesiu.

 Po powitaniu wszystkich zgromadzonych i zaproszonych go??ci przez prowadz?c? imprez? pani? Agnieszk? Trwog?, g??os zabra??a pani dyrektor Jolanta Jó??wik.

Nast?pnie obejrzeli??my cz???? artystyczn? w wykonaniu uczniów naszej szko??y. By??a to dobra okazja do z??o??enia ??ycze?? Stra??akom z OSP w Dobryniu Du??ym, którzy otrzymali kwiaty i album wykonany przez uczniów. Wszystkie mamy równie?? otrzyma??y od swoich dzieci kwiaty i ??yczenia z okazji Dnia Matki.

Nast?pnie ca??a impreza przenios??a si? na plac przyszkolny.
Tu zosta??y przeprowadzone biegi w ró??nych kategoriach wiekowych w ramach akcji Polska biega oraz bieg rodzinny.

Wszyscy ??wietnie si? bawili rywalizuj?c w dyscyplinach sportowych, konkursach wiedzy ekologicznej i sprawno??ciowych.

Najlepsi otrzymali pami?tkowe puchary, medale, dyplomy i s??odycze.

Po rywalizacji mogli??my zregenerowa? si??y na pocz?stunku przygotowanym przez panie ze Stowarzyszenia. By?? pyszny bigos, ciasta i ciasteczka oraz napoje.

Nast?pn? atrakcj? by??a wspólna zabawa z DJ Fantomaszem. Imprez? zako??czy??o losowanie pami?tkowych ksi???ek.

Album dodany: 27 Maj 2013
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 139797
Projekt i wykonanie: Orange Computers