Album: Dzie?? otwarty w Szkole Podstawowej w Dobryniu Du??ym

Po raz kolejny go??cili??my w murach naszej szko??y na dniu otwartym, dzieci wraz z rodzicami.

Na wszystkich go??ci czeka??y liczne niespodzianki. Po powitaniu przez pani? dyrektor Jolant? Jó??wik, wszyscy otrzymali ulotki informuj?ce o ofercie edukacyjnej naszej placówki. Najm??odsi bawili si? wspólnie z rodzicami w sali oddzia??u przedszkolnego. M??odsze dzieci wraz ze swoimi rodzicami wzi???y udzia?? w zaj?ciach otwartych:Wizyta cioci Hani ”- wprowadzenie litery h, H na podstawie wyrazu herbata, Hania. Starsze dzieci mog??y w tym czasie uczestniczy? w grach stolikowych.

Po zabawie integracyjnej – Podaj swoje imi? – maj?cej na celu ?wiczenia utrwalaj?ce podzia?? wyrazów na sylaby, dzieci wzi???y udzia?? w scence teatralnej z u??yciem rekwizytów  „Wizyta cioci Hani”. Pod nadzorem rodziców dekorowa??y stó?? na wizyt? cioci, wyk??ada??y ciastka, ustawia??y fili??anki. Pó??niej nast?pi??a degustacja ró??nych herbat i herbatników przy kulturalnej rozmowie kierowanej przez nauczyciela.  Nast?pnie dzieci wykonywa??y ?wiczenia utrwalaj?ce wygl?d litery H,h  drukowanej i pisanej – poprzez modelowanie, formowanie, wyszukiwanie liter z ró??n? czcionk?, pisanie w liniaturze po ??ladzie i bez.

Po zako??czonych zaj?ciach wszystkich czeka?? s??odki pocz?stunek i mo??liwo??? obejrzenia prezentacji multimedialnej i kronik dokumentuj?cych  histori? dzia??alno??ci naszej szko??y prze ostatnie dziewi?? lat. Ch?tni mogli skorzysta? z przygotowanych gier planszowych lub mo??liwo??ci zabawy na przyszkolnym placu zabaw.

Album dodany: 23 Kwiecień 2013
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 139797
Projekt i wykonanie: Orange Computers