Album: Pinokio w Szkole Podstawowej w Dobryniu Du??ym

21 marca 2013 roku w Szkole Podstawowej w Dobryniu  Du??ym sze???dziesi?ciu trzech uczniów wzi???o udzia?? w projekcie Internetowy Teatr TVP dla szkó?? i obejrza??o transmisj? spektaklu „Pinokio”. Dla wi?kszo??ci dzieci by??o to pierwsze zetkni?cie si? z widowiskiem teatralnym, dlatego wywar??o na najm??odszych niesamowite wra??enie. Na przerwie ??ywo komentowa??y swoje wra??enia ze spektaklu, w czasie którego wykorzystano tablic? interaktywn? otrzyman? w ramach projektu EDUSCIENCE (wi?cej o projekcie na stronie www.eduscience.pl).

Album dodany: 10 Kwiecień 2013
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 139797
Projekt i wykonanie: Orange Computers