Album: Obchody 11 listopada 2012 r.

   Tradycj? sta??o uczestnictwo delegacji ze szko??y w Dobryniu Du??ym w corocznych obchodach ??wi?ta Niepodleg??o??ci w Malowej Górze.W tym roku s??oneczna pogoda przyci?gn???a tu do??? liczn? grup? mieszka??ców gminy Zalesie. W po??udnie rozpocz???a si? msz? ??wi?t?, uroczysto??? z okazji 94. rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg??o??ci.

  W??ród  uczestników byli przedstawiciele w??adz gminnych i powiatowych, dyrektorzy szkó??, radni samorz?dowi, stra??acy z jednostek gminnych oraz delegacje uczniów z poszczególnych szkó??.Po mszy uczestnicy wyruszyli w  Marszu Niepodleg??o??ci na pobliski cmentarz. Tu, po wyst?pieniach przedstawicieli w??adz samorz?dowych, nast?pi??o uroczyste z??o??enie kwiatów  na grobie ??o??nierzy i zapalenie zniczy. Pi?kna, s??oneczna pogoda utrzyma??a si? do ko??ca uroczysto??ci.

Album dodany: 13 Listopad 2012
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 139797
Projekt i wykonanie: Orange Computers